Blogg

 

 RSS Feed

 1. estonianmeal

  Et bryllup er blant våre mest gledelige feiringer  -- en feiring av dyp personlig kjærlighet og begynnelsen på  et nytt liv sammen.  Det er ingen overraskelse at Jesus brukte bildet av en bryllupsfest da han talte om livet hos Gud i himmelen (se Matt 22,1-14; dagens evangelium).

  På andre steder i Det nye testamente  omtales Jesus som en brudgom (se Joh 3,29; 2 Kor 11,2; Åp 19,7; 21,2).  Ja, Herren har en dyp personlig kjærlighet til hver enkelt av oss.  I himmelen vil vi oppleve den i all sin fylde.  Men her og nå, kan vi få en smak eller et glimt av hva denne fylden av kjærlighet og liv vil bli (se 1 Kor 13,11). 

  Dagens evangelium minner oss om at vi her og nå, i det daglige liv, svarer på Guds invitasjon til den himmelske bryllupsfesten.  Det er godt å spørre oss selv: hva er mitt svar?  Dagens evangelium spør også:  har vi bryllupsklær (vv 11-12)?

  Hva er bryllupsklær?   Paulus snakker om å bli kledd i Kristus i dåpen (Gal 3,27).   Han snakker også om godhetens klær som vi må vise til hverandre (Kol 3,12-17).  Johannes’ Åpenbaring taler om de hvite klær som dem som er trofaste, skal bli ikledd i himmelen (Åp 3,5).

  Bryllupsfesten har begynt allerede, for Kristus har kommet og bor hos oss.  Vi venter på fylden av festen i tiden som kommer.    I mellomtiden, med hvem eller med hva er du kledd?

     

  A wedding is among our most joyous celebrations – a celebration of deep personal love and the beginning of a new life together.  It is no surprise that Jesus used the image of a wedding banquet when he spoke of life with God in heaven (see Matt 22,1-14; today’s Gospel). 

  Elsewhere in the New Testament, Jesus is spoken of as a Bridegroom (se Joh 3,29; 2 Cor 11,2; Rev 19,7; 21,2).  Yes, the Lord has a deep personal love for each one of us – and we will experience that in all its fullness in heaven.  But here and now, we get a “taste” or a glimpse of what this fullness of love and life will be (see 1 Cor 13,11).

  Today’s Gospel reminds us that in the here and now, we are responding to God’s invitation to come to this heavenly wedding banquet.  It is good to ask ourselves: what response am I making?   Today’s Gospel also asks if we have a wedding garment (vv. 11-12).

  What are those wedding garments?  Paul speaks of being “clothed” with Christ in baptism (Gal 3,27).  He also talks about the clothing of goodness which we must show to one another (Col 3,12-17).  The book of Revelation tells of the white garment with which the faithful are clothed in the age to come (Rev 3,5).

  The wedding feast has already begun – for Christ has come and lives among us.  We await its fullness in the age to come.  Meanwhile, with who or with what are you clothed?

   

   

 2. sheep graze - contentment

  «Vær ikke bekymret for noe.»  Det er vanskelig å ta disse ordene fra dagens andre lesning  (Fil 4,6-9) til hjertet, men enda vanskeligere å leve etter dem.  Vær ikke bekymret?  Det er så mye  vi bekymrer oss for:  familie, økonomi, jobb, studier, forhold, helse, osv.  Selvfølgelig må vi gjøre så godt vi kan, men det er også mye som vi ikke kan kontrollere.  Så, hva gjør vi – etter vi har gjort vårt beste? « Vær ikke bekymret » sier Paulus, «men legg alt . . . frem for Gud.»   «Be og kall på ham med takk.» Takk?  Ja,ikke takk for våre bekymringer, men takk for at Gud er med oss i alt. Vi har ingenting å frykte.  Gud, som elsker oss, holder oss i sin hånd.

  Hvis vi erfarer Guds nærvær og kjærlighet til oss, og våre hjerter og tanker er bevart ved Gud og i Gud, kan vi  oppleve en fred og en tillit som overgår all vår forstand. For Gud er så mye mer enn vi kan forestille oss og «kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår» (Ef 3,20).

       

  “Do not worry about anything.” It is difficult to take these words from today’s second reading to heart, much less to live them.  Do not worry?  There is so much that we worry about: family, economy, job, studies, relationships, health, etc.  Obviously we must do what we cam regarding all of the above, but there is much that we cannot control.  So, what do we do after we have done all that we can?  Do not worry, says Paul, but bring all to God.  Pray and call on him with thanksgiving.  Thanks?  Yes, thanks not for our worries but because God is with us in all.  We have nothing to fear-  God, who loves us, holds us in his hand.

  If we experience God’s presence and love for us, our hearts and thoughts are guarded by God and in God.  We experience a peace, a confidence, which surpasses all our understanding, for God is so much more than we can ask or imagine . . . (Eph 3,20).