Blogg

 

 RSS Feed

 1. RAINBOW

  «Gud være oss nådig . . .»

  Slik begynner Salme 67.

  Nådig.  Det er et rikt og betydelig ord i Bibelen – og i livet.  Å være nådig er å være og gjøre godt for en annen.  Nådig er en karakteristikk for Gud.  Det er hvem Gud er.   Gud åpenbarte seg for Moses på Sinai som en Gud som er «barmhjertig og nådig . . . sen til vrede og rik på miskunn og sannhet» (2 Mos 34,6).   Det er hvordan Gud er mot oss. 

  Tenker du på Gud som nådig mot deg?

  Tenk på all nåde og alle gaver du har fått fra Gud.  Sett navn på dem og takk Gud for hans nåde mot deg.

   

   Se også Salme 103; Johannes 1,16-17; Jakob 1,17.

     

  «God be gracious to us . . .”

  So begins Psalm 67.

  Gracious.  It is a rich and significant word in the Bible – and in life.  To be gracious is to be and do good for another.  Graciousness is a characteristic of God.  It is who God is.  God revealed himself to Moses on Mt. Sinai as a God who is “merciful and gracious . . . slow to anger and rich in mercy and truth” (2 34,6).  It is how God is towards us.

  Do you think of God as gracious towards you?

  Today, be mindful of all the graces and the gifts you have received from God.  Name them – and thank God for his graciousness to you.

   

   See also Psalm 103; John 1,16-17; James 1,17.

         

   

   

 2. Hvert år 15.september, minner vi Maria, Jesu mor, og smertene som hun led på grunn av hennes sønn: spesielt hans lidelse og død.  Men hennes lidelse begynte da han var et barn, tolv år gammel.  Han ble savnet da de reiste fra Jerusalem til Nazareth etter Påske (Lukas 2,41-51).  Det verste var, selfølgelig, hans lidelse og død på korset.

  Maria erfarte smertene som alle mødre lider på grunn av deres barn, spesielt barn som er savnet, syk, eller død.  Hun kan være en hjelp til dem som lider og en som går i forbønn for dem. 

  Ikke glem at Marias lidelser ble forandret til glede da Gud reiste Jesus fra de døde.  Så også vil lidelsene av alle mødre som lider, når Gud reiser deres barn fra de døde.  På den dag, skal de treffe deres barn i himmelske herlighet.


   

  pieta

  Les fra Bibelen:

  Lukas 2,33-35
  Kolosserne 1,24
  2 Makkabeerbok Romerne 8,18-30
  Salme 116
  1 Korinterne 15

   

  Read from the Bible:

   Luke 2,33-35
  Colossians 1,24
  2 Maccabees 7
  Romans 8,18-30
  Psalm 116
  1 Corinthians 15

   

  Each year on September 15, we remember Mary, Jesus’ mother, and the sorrows which she suffered because of him, especially his suffering and death. But her suffering began when he was still a child, 12 years old.  He became missing when they travelled from Jerusalem to Nazareth after Passover (Luke 2,41-51).  The worst was, of course, his suffering and death on the cross.

  Mary experienced the pains which all mothers suffer because of their children, especially children who are missing, sick, or have died.  Mary can be a help to those who suffer and one who intercedes for them.

  Don’t forget that Mary's sufferings were changed to joy when God raised Jesus from the dead.  So also will the sufferings of all mothers who suffer, when God raises their children from the dead.  On that day, they shall meet their children in heavenly glory.