Blogg

 

 RSS Feed

 1. Bread and Wine

  I dag er festen for Kristi Legeme og Blod.  Det er en fest som oppstod i det trettende århundre, en fest som feirer den store gaven av det hellige Sakrament.  Kristi legeme og blod er levende mat og drikke, mat for evig liv (Johannes 6,54-56).  Det er en gave vi mottar, en gave vi tar del i hver messe. 

  Den hellige Augustin sier at det er vårt eget mysterium vi feirer (preken 272). For som Paulus forteller oss, er vi, kirken, Kristi legeme (1 Korinterne 12,27).   Augustin sier at når vi kommer frem for å motta Eukaristien og sier ”Amen,” må vi la vårt ”amen” være sant.  Vi må være, vi må bli det vi mottar (se også 1 Kor 11,17-34). 

  Se bønnesiden for mer om bønn og tilbedelse av det hellige Sakrament ved Tautra Mariakloster.

       

  Today is the feast of Christ’s Body and Blood.  It is a feast which originated in the thirteenth century, a feast which celebrates the great gift of the Blessed Sacrament.  Christ’s Body and Blood is living food and drink, food for eternal life (John 6:54-56).  It is a gift we receive, a gift we share in, at every Mass.

  St. Augustine tells us that it is our own mystery that we celebrate (sermon 272).  For as St. Paul tells us, we, the Church, are the Body of Christ (1 Cor 12,27).   St. Augustine says that when we come forward to receive the Eucharist and say our “Amen,” we must let our "Amen" be true.  We must be, we must become what we receive (see also 1 Cor 11,17-34). 

  See the prayer page for more on Adoration and prayer in the presence of the Blessed Sacrament at Tautra Mariakloster.

   

 2. mysteryofGodcloud

       

  Hvert år på første søndag etter Pinse, feirer vi festen for Den Hellige Treenighet – mysteriet Gud.  Hvordan kjenner vi Gud?  Bare fordi Gud åpenbarer seg for oss: i natur, i historie, i Bibelen, i Jesus, i våre hjerter.  I og gjennom disse åpenbarer Gud seg som tre personer, Den Hellige Treenighet: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

  Natur: Ofte når jeg går på tur på øya vår og jeg ser på himmelen, så blå og vakker og stor, husker jeg Salme 8: ”når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der . . . Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden” (Sal 8,4.1).   Hvordan kan vi ikke tenke på Gud i naturen?  (Se Romerne 1,20.)  Hvordan kan vi ikke tenke på Gud når vi erkjenner hvor vidunderlig vi er skapt?   (Se Salme 139,13-14). 

  Gud er skaperen: kilden til alt liv, kilden til livet vårt (1 Mosebok 1; Job 38-39).  ”I begynnelsen . . . Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. . . Alt er blitt til ved ham . . . ” (Joh 1,1.3).  ”I begynnelsen . . . . Gud’s Ånd svevet over vannet” (1 Mosebok 1,1-2; se også Ordspråk 8,22-26).

  I Bibelen hører vi historien om at Gud åpenbarte seg for Israel, for de som trodde på og fulgte Jesus, og for oss. I Bibelen forteller Gud oss hvem han er (se 2 Mosebok 3,14). Men Gud er mysterium, større enn noe man kan sette ord på. Likevel gir Bibelen oss mange bilder som forteller oss hvordan Gud er.  (Se Lectio—Bibellesning siden: ”Bilder av Gud.”)

  I Jesus har vi Gud som åpenbarer seg selv i et menneske som var Guds sønn.  Ja, ”for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham . . . skal ha evig liv” (Joh 3,16).  ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant      oss . . . ” (Joh 1,14).  ”Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde” (Joh 1,16).

  Den Hellige Ånd er Guds nærvær, Guds kraft, Guds liv i oss - som vi snakket om i forrige ukes blogg.

  På denne festen for Den Hellige Treenighet, undre deg over mysteriet Gud i ærefrykt.  Takk Gud for de måter han åpenbarer seg for oss og trekker oss inn i sin treenige kjærlighet.

   

  Each year, on the Sunday after Pentecost, we celebrate the feast of the Holy Trinity, the mystery of God.  How do we know God?  Only because God reveals himself to us: in nature, in history, in the Bible, in Jesus, in our hearts.  In and through these, God reveals himself to us as three persons, the Blessed Trinity: the Father, Son and the Holy Spirit.

  Nature:  Often when I walk on our island and I look at the sky, so blue and beautiful and vast, I remember Psalm 8.  How can we not think of God in nature? (See Romans 1,20.)  How can we not think of God when we recognize how wonderfully we are created?  (See Psalm 139,13-14.) 

  God is the creator: the source of all life, the source of our life (Genesis 1; Job 38-39).  “In the beginning . . . the Word was with God, and the Word was     God. . . .  All things came into being through him . . .” (John 1,1.3; NRSV).  “In the beginning . . . . God’s Spirit swept over . . . the waters” (Genesis 1,1-2; see also Proverbs 8,22-26).

  In the Bible, we hear the history of God’s revelation to Israel, to those who believed and followed Jesus, and to us.  In the Bible, God tells us who He is (see Exodus 3,14).  Yet, God is mystery, greater than anything that can be put into words.  Nevertheless, the Bible gives us many images that tell us what God is like. ( “See the Lectio-Bibellesning page:  “Images of God in the Bible. ")

  In Jesus, we have God’s self revelation in a man who was God’s Son.   Yes, “for God so loved the world that he gave his only Son,, so that everyone who believes in him . . . may have eternal life” (John 3,16; NRSV).   “And the Word became flesh and lived among us . . .” (John 1,14; NRSV).  “From his fullness we have all received, grace upon grace” (John 1,16; NRSV).

  The Holy Spirit is God’s presence, God’s power, God’s life within us – as we spoke of in last week’s blog.  

  On this feast of the Holy Trinity, marvel at the mystery of our God in awe and wonder.   Give thanks to God for the ways God reveals himself to us and draws us into his Trinitarian love.