Blogg

 

 RSS Feed

 1. christmascreche2011

  1.januar, feirer kirken høytiden for Maria, Guds mor.  For de som ikke er katolske, kan hederen og ærobødigheten til Maria se fremmed ut og være vanskelig å forstå.  Men hvordan ser du på mødrene til vennene dine?  Er de ikke spesielle på grunn av at de er mødrene til vennene dine?   Sånn er det for oss med Maria, Jesu mor, fordi Jesus er vår mest spesielle venn.

  Da han hang på korset, sa Jesus til sin elskete disippel om Maria, ”Dette er din mor.”  Og til Maria, sa Jesus om sin elskete disippel, ”Dette er din sønn” (Joh 19,26-27).  Kan du høre Jesus si det samme til deg, at Maria er din mor?  Og kan du høre Jesus si til Maria, at du er hennes barn?

  I en preken på Marias fødselsdag, taler vår cistercienserfar Aelred av Riveaulx (som levde på tolvhundretallet) om Maria som vår mor, fordi gjennom henne er vi født til evig liv (Joh 3,16).  Gjennom Maria, er vi født til et mye bedre liv enn vårt jordiske liv, vi er født til et liv med Gud som aldri vil ende*.

  Med kjærlighet og støtte, sto Maria ved Jesus’ side gjennom hele hans liv—og død.  Det samme gjør hun for oss.  Når vi begynner dette nye året, tenk på Maria som moren din også.  Vær klar over hennes kjærlige omsorg og støtte for deg og hennes forbønn for deg.  Så vidunderlig en måte å begynne dette nye året på!
   
   
     

  On January 1, the Church celebrates the feast of Mary the mother of God.  For those outside of the Catholic tradition, the reverence and honor we accord to Mary can seem strange and hard to understand.  But think – how do you regard the mothers of your special friends?  Are they not also somewhat special because they are the mother of your friend?  And so it is for us, with the mother of Jesus, our most special friend.

  As he hung on the cross, Jesus, said of Mary to his beloved disciple, “Behold your mother.”  And to Mary, Jesus said of his beloved disciple, “Behold your son” (John 19,26-27).   Can you hear Jesus saying the same thing to you, that Mary is your mother?  Can you hear Jesus saying that to Mary about you? 

  In a sermon for the feast of the birth of Mary, our twelfth century Cistercian father Aelred of Riveaulx speaks of Mary as our mother because through her we are born for God.  Of her, Jesus our Savior was born and through faith in him, we are born to eternal life (John 3,16).  Through Mary, we are born to a much better life even than our earthly life, we are born in a life with God that will never end.*

  With love and support, Mary stood by Jesus throughout his life—and death.  So she does for us.  As we begin this new year, reflect on how Mary is your mother, too.  Be aware of the loving care and support she has for you and her prayer on your behalf.  What a wonderful way to enter into this new year.

   

 2. Christ-outstretched hands1

  Gaver er en veldig spesiell del av Julen for mange folk—både å gi dem og å få dem.  Men hvor mange av oss erkjenner den mest speielle gaven av alle: Jesus.  Hvor mange av oss har virkelig fått denne gaven og gitt ham en viktig plass i våre liv?  ”Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn” (Joh 1,12). 

  Har du lagt merke til at i noen krybber, strekker spebarnet Jesus sine armer mot oss? Det er som om han sier, ”ta meg opp . . . hold meg . . . la meg legge mine armer rundt deg . . . ta imot meg.”  Tenk på hvor mye glede vi erfarer når vi holder et spebarn eller et lite barn.    Hvor mye mer glede og kjærlighet blir funnet når vi tar imot Jesus.  Han er gaven som blir gitt til hver av oss. 

  De tidlige kirkefedrene (lærere) elsket å sitere: ”han (Jesus) ble som vi er for at vi skal kunne bli som han.”  Som han er . . . han i hvem Gud er . . . bildet av Guds vesen . . . utstrålingen av Guds herlighet.  Både Jesu undervisning og hans oppførsel viser oss hva—heller hvem—vi må bli.  Jesu makt virker i oss, hans nåde—om vi tar imot den—setter oss i stand til å bli som ham.  Denne julen, tenk på denne største gaven av alle—og ta imot ham.
   
   

   

       

  Gifts are a very special part of Christmas for many people – both giving and receiving them.   But how many of us recognize the most special Christmas gift of all:  Jesus.  How many of us have truly received this gift and given him an important place in our life?  “To all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God” (John 1,12). 

  Have you noticed that in some crèches, the infant Jesus has his arms stretched out toward us?  It’s as if he is saying “pick me up . . . hold me . . . let me put my arms around you . . . receive me.”   Think of how much joy we experience in holding a baby or a small child.  How much more joy and love is to be found when we receive Jesus.  He is the gift given to each of us.

  The early church fathers (teachers) loved to quote “he (Jesus) became what we are that we might become what he is.”  What he is . . . the one in whom God dwells . . . the image of God . . . the one who is the refulgence of God’s glory.  Both Jesus’ teaching and his whole manner of life show us what—or rather who--we are to become.  Jesus’ power at work in us, his grace—if we receive it--empowers us to become that.  This Christmas, reflect on this greatest gift of all—and receive him.