Blogg

 

 RSS Feed

 1. flower in crack

   

  I torsdags evangelium, går Jesus inn i tempelet i Jerusalem og blir sint på pengevekslerne og de som solgte de forskjellige fuglene og dyrene som trengs til offer. Jesus sa at de gjorde "min Fars hus til en markedsplass" (Joh 2,16). Uansett hva de gjorde og hvordan de gjorde det, respekterte de ikke Guds hellige tempel. Det var her Gud tok bolig sammen med sitt folk.

  Det er ikke nødvendig å si at mange mennesker ble opprørt av Jesu handlinger. I fortsettelsen av evangeliet, hører vi Jesus snakke om seg selv som templet.   Gud bor sammen med sitt folk i Jesus (2,19).

  Etter sin oppstandelse, sendte Jesus Den Hellige Ånd, hans kraft og nærvær for å bo i hjertene til alle som tror og blir døpt – oss selv inkludert.  Dette er grunnen til St. Paul kunne spørre korinterne, "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?” (1 Kor 3,16).

  I dag er en god dag til å spørre oss selv om hva i våre hjertersTempler som må bli renset? Hvilke av våre handlinger viser at vi ikke respekterer Guds hellige bolig? Hvilke tanker eller ord? For å hjelpe oss å finne ut det, gir Jesus selv oss en liste over noe som gjør våre hjerter urene: “onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet.  Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent” (Mark 7, 21-23).  Finner du noen av disse tingene i ditt hjerte? Hva kan du gjøre for å rense hjertet ditt? Be Jesus om å hjelpe deg. Spør Jesus om å gi deg et nytt hjerte.

  In this Thursday's Gospel, Jesus enters the Temple in Jerusalem and becomes enraged at the money changers and those who sold the various birds and animals needed for sacrifice.  Jesus said that they were making “my Father’s house a market-place” (John 2:16).  Whatever they were doing and however they were doing it, they did not show respect for the sacredness of  God’s Temple.  It was here that God dwelt with his people.        

  Needless to say, many people were upset by Jesus’ actions.  As the Gospel account continues, we hear Jesus speak of himself as the Temple, the “place” where – or person in whom -- God dwells with his people (2,19). 

  After his resurrection, Jesus sent the gift of the Holy Spirit, his power and presence, to dwell in the hearts of all who believed and were baptized—ourselves included.  This is why St. Paul could ask the Corinthians, “do you not know that you are God’s Temple and that God’s Spirit dwells in you?” (1 Cor 3,16).

  Today is a good day to ask ourselves what in our inner Temples, the temples of our hearts, needs to be cleansed?  What actions of ours do not respect the sacredness of God’s dwelling place?  What thoughts or words?  To help us to find out, Jesus himself gives us a list of some things that make our hearts unclean:  “evil intentions: fornication, theft, murder, adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly” (Mark 7, 21-23).  Do you find any of these things in your heart?  What can you do to cleanse your heart?  Ask Jesus to help you.  Ask Jesus to give you a new heart.

   

   

 2. christinaafricanchoir

  I dagens evangelium, hører vi at Jesus forteller om de to største (viktigste) budene: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn» og «Du skal elske din neste som deg selv» (Matt 22,24-30).  Når jeg hører disse, minnes jeg Lukas’ versjon av denne historien (Lukas 10,25-37).  Her spurte en mann Jesus: «Hvem er min neste?»   Jesus svarte med lignelsen om den gode samaritan.  Det var han som  elsket sin neste.  Samaritanen hjalp mannen som lå halvdød ved siden av veien. 

  I dagens første lesning (2 Mos 22,20-26), hører vi Herrens bud til Moses om omsorg for innflytere, enker, foreldreløse barn og de fattige som trenger hjelp.   Alle disse er våre neste.

  Jeg minnes om de mange folkene i verden i dag som er fattige, de mange som må flykte fra deres hjemland på grunn av krig eller vold.  Jeg minnes om bildene som jeg har sett av de hjemløse i Midt-Østen og andre land, spesielt bildene av barn.  Jeg minnes de mange som må flykte og søke trygghet i et nytt land. 

  Det er godt og viktig at vi støtter projekter som Caritas, TV- aksjonen for Kirkens nødhjelp, NUKs adventaksjonhelg, osv.  Men er det andre ting som vi kan gjøre?  Kjenner vi noen som er enke, et foreldreløst barn, en flyktning?  Hva gjør vi for å hjelpe dem?

  Husk: Herren ser dem.  Herren hører deres rop.  Herren ser til oss for å hjelpe dem i hans navn.

     

  In today’s Gospel, we hear Jesus talk about the two greatest (most important) commandments:   "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind" and "you shall love your neighbor as yourself"  (Matt 22,24-20).  When I hear these, I am reminded of Luke’s version of this story (Luke 10,25-37).  Here a man asked Jesus: “Who is my neighbor?”  Jesus answered with the parable of the Good Samaritan.  It was he who loved his neighbor.  The Samaritan helped the man who lay half-dead by the side of the road.

  In today’s first reading (Exod 22,20-26), we hear the Lord’s commandments to Moses about care for refugees, widows, orphans and the poor who need help.  All of these are our neighbor.

  I am reminded of the many people in the world today who are poor, the many who must flee their homeland because of war or violence.  I am reminded of the pictures that I have seen of the homeless in the Middle East and in other lands, especially the pictures of children.  I am reminded of the many who must flee and seek safety in a new land.

  It is good and important that we support projects such as Catholic Relief Services and so forth.  But are there other things that we can do?  Do we know someone who is a widow, an orphan, a refugee?  What can we do to help them?

  Remember: the Lord sees them.  The Lord hears their cry.  The Lord looks to us to help them in his name.