Blogg

 

 RSS Feed

 1. Jesus er oppstanden!  Halleluja!  Etter døden lever han!  Hvert år i påsken, hører vi dette gode budskapet, men har vi virkelig hørt det?  Kan vi virkelig tro det skjedde?

  Det var vanskelig for noen av Jesu disipler å tro det (Johannes 20,19-25).  Det var vanskelig for noen av de tidlige kristne å tro det (1 Korinterne 15,12-20).  Er det vanskelig for oss også?

  Oppstandelsen er et mysterium.  Vi kan ikke forstå det; vi kan ikke forklare det; men det er virkelig og sant likevel.  Maria Magdalena så den oppstandne Kristus (Johannes 20,11-18).  Peter, Johannes og de andre disiplene så ham (Joh 20,19-29).  Paulus opplevde ham på veien til Damaskus (1 Kor 15,8-9; Apostlenes gjerninger 9,1-19).

   

  easter lilies

   

  Den oppstandne Jesu var forandret – han var ikke den samme som før han døde.  Noen ganger kjente hans venner ham ikke da de så ham, men de gjenkjennte hans stemme.  Andre gjenkjente ham da de så ham.  De visste det var Jesus, men på en måte var han annerledes.  Han hadde passert gjennom døden inn i et nytt og herlig liv – evig liv.

  Døden er ikke slutten for oss heller.  Vi skal også leve etter døden.  Jesu oppstandelse vitner om det!  Tenk på det.  Tenk på hva det betyr for oss og for de som vi elsker.  Vi også skal passere gjennom døden inn i et nytt og herlig liv – evig liv.  ”Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! (Sal 118,24).

  daffodil

     

  Jesus is risen!  Alleluia!  He lives after death!  Each year at Easter we hear this good news – but do we really hear it?  Can we really believe it happened?

  It was difficult for some of Jesus’ disciples to believe it (John 20,19-25).  It was difficult for some of the early Christians to believe it (1 Corinthians 15,12-20).  Is it difficult for us also? 

  new easter candle holder

  The resurrection is a mystery.  We cannot understand it; we cannot explain it; but it is real and true nonetheless.  Mary Magdalene saw the risen Christ (John 20,11-18).  Peter, John and the other disciples also saw him (John 20,19-29).  Paul experienced him on the way to Damascus (1 Cor 15,8-9; Acts of the Apostles 9,1-19).

  The Risen Jesus was changed; he was not the same as before his death.  Sometimes his friends didn’t recognize him when they saw him, but they knew his voice.  Others did recognize him when they saw him.  They knew it was Jesus, but somehow he was different.  He had passed through death into a new and glorious life – eternal life.

  Death is not the end for us either.  We, too, shall live after death.  Jesus’ resurrection bears witness to this fact!  Think about it.  Think about what it means for us and for those whom we love.  We, too, will pass through death into a new and glorious life!  “This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it” (Psalm 118,24).

  20170415_125127

  Til Påsketid: laget av en Tautra nonne

  Bestill fra StOlavs Forlag eller klosteret

       
 2. refectory cross

  Korsfestelse var en form for dødsstraff som også var tortur.  Derfor ville ikke romerne korsfeste en av sine egne borgere slik. Jeg tror at vi vanskelig kan forstå smerten og lidelsen og skammen som var assosiert med det.  Jesu død også er hans forherligelse - og kilden til helbredelse og evig liv for oss alle.

  Trenger du helbredelse for dine synder, eller for følelsen av skyld og skam som kan være assosiert med syndene dine? Se på Jesus, hengt på korset, villig til å gjennomgå så mye for oss, og vit at i ham vil du finne helbredelse og liv - evig liv.

   

     

  Crucifixion was a form of capital punishment that was so torturous, the Romans would not crucify one of their own citizens. I think that we can hardly begin to grasp the pain and suffering, and the shame that was associated with it.  Jesus’ death is also his glorification -- and the source of healing and eternal life for us all.

  Are you in need of healing for your sins or for the sense of guilt and shame that may be associated with them?  Look to Jesus, mounted on the cross—willing to undergo so much for us, and know that in him you will find healing and life – eternal life.