Blogg

 

 RSS Feed

 1. row of candle flames

  Jeg elsker historien om skapelsen av mennesket i 1. Mosebok 2,7.  Den menneskelige skapning, formet av leire, ble til en levende skapning da Gud pustet livets ånde inn i ham.  Det er Guds pust som oppliver den menneskelige skapning!  Ta deg tid til å være oppmerksom på pusten din – og vit at pusten kommer fra Gud!

  Vi finner noe lignende i Det nye testamente, på tidspunktet for den nye skapelsen av menneskeheten, da Jesus stod opp fra de døde og pustet sin Ånd over sine disipler. Det er den gaven vi feirer i dag, pinsedagen – gaven som er Guds Hellige Ånd.  Som Jesus hadde fortalt disiplene tidligere, ville den Hellige Ånd bli hans liv, nærvær og kraft i dem.  (Se Apostlenes’ gjerninger 1,4-5; Lukas 24,44-53; Johannes 14,16-17.26; 16,7.13-15.)

  Den type kraft er særlig tydelig i Lukas' beretning om pinsedagen etter Jesu oppstandelse (Apg 2:1-11), hvor en sterk vind betyr Åndens komme. (På både hebraisk og gresk er ordet for pust, ånd, og vind det samme.) 

  Hvilken forskjell Åndens nærvær utgjorde i livene til Jesu disipler! Før hadde de vært redde, usikre på seg selv, usikre på betydningen av alt det de hadde opplevd på tidspunktet for Jesu død og oppstandelse. Men fylt av Ånden, ble de menn og kvinner med mot - klare til å gå ut og forkynne alt som hadde skjedd med Jesus og hva det betydde - ikke bare for menneskets historie, men for livet til alle mennesker!

  Det kan være det samme for oss. Som Paulus skrev til Efeserne, Guds kraft i oss kan gjøre uendelig mye mer enn vi kan be om eller forestille oss (3,20).  Kristen tradisjon taler om Åndens gaver: visdom, forståelse, kunnskap, råd, fromhet, sjelsstyrke og gudsfrykt (se Jesaja 11,2-3). Hvilken gave har du spesielle behov for nå? Be for den gaven denne pinsen.  

  Vi kan også snakke om tegn eller frukt av Åndens nærvær, slik Paulus nevner dem i Galaterne: kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, generøsitet, selvbeherskelse (Gal 5,22-23).  Hva er mest nødvendig i livet ditt nå? Be for det. Guds kraft som virker i ditt liv kan gjøre uendelig mye mer enn du kan forestille deg.

  Denne Pinsen, måtte vi alle bli velsignet med Åndens gaver og måtte vi oppleve mer og mer fruktene av Åndens nærvær og kraft i oss.
     

  I love the story of the creation of the human creature in Genesis 2,7.  The human creature, formed of the clay of the earth, became a living creature only when Gud breathed the breath of life into him.  It is the very breath of God that enlivens the human creature!  Take a moment to be aware of your breathing – and know that your breath comes from God!

  We find something similar in the New Testament at the time of the new creation of humankind when Jesus rose from the dead and breathed his spirit upon his disciples.  It is the gift we celebrate today, Pentecost day – the gift of God’s Holy Spirit.  As he had told them earlier, it would be his life, his presence, his power within them.  (See Acts 1,4-5; Luke 24,44-53; John 14,16-17.26; 16,7.13-15.)

  That sense of power is particularly evident in Luke’s account of the Pentecost day after Jesus’ resurrection (Acts 2,1-11), where a strong wind signifies the coming of the Spirit.  (In both Hebrew and Greek, the words for breath, spirit, and wind are the same.)

  What a difference the Spirit’s presence made in the lives of Jesus’ disciples.  Before, they had been fearful, unsure of themselves, not understanding the meaning of all that they had experienced at the time of Jesus’ death and resurrection.  But filled with the Spirit, they became men and women of courage – ready to go out and proclaim all that had happened to Jesus and what it meant, not only for human history – but for the life of every human being!

  It can be the very same for us.  As Paul wrote to the Ephesians, God’s power now at work in us can do infinitely more than we can ask or imagine (Eph 3,20).  Christian tradition speaks of the gifts the Spirits bring:  wisdom, understanding, knowledge, counsel, piety, fortitude and fear of the Lord (see Isaiah 11,2-3).  Which gift do you have special need of now?  Pray for that gift this Pentecost.

  We can also speak of signs or fruits of the Spirit’s presence as Paul names them in Galatians:  love, joy, peace, patience, kindness, generosity, self-control (Gal 5,22-23).  What is most needed in your life now?  Pray for that.  God's power at work in your life can do infinitely more than you can imagine.

  This Pentecost, may we all be blessed with the Spirit’s gifts and may we experience more and more the fruits of the Spirit’s presence and power within us.

   

   

 2. annie hanne pax

  I dagens evangelium hører vi Jesu bønn for enhet blant alle hans disipler og alle som fulgte ham.  Det er hans bønn for oss i dag.  Kan vi høre disse ordene som om de handler om enhet mellom alle kristne? Alle medlemmene i vårt sogn? I bygda vår?  Om alle i vårt fellesskap?  Alle i vår familie?  De er det.

  Legg merke til hvor mange ganger verbet ”å gi” brukes i Johannes 17.  Jesus sier at Gud ga ham hans disipler (Joh 17,2.9.24).  De er gaver til ham fra hans himmelske far.

  Kan vi se våre familiemedlemmer som gaver fra vår himmelske far?  De i menigheten vår? I bygda vår? I fellesskapet vårt?  De er det. 

  Bruk tid i dag til å takke Gud for dem -- og takk dem også – med et brev, en e-post, sms eller telefon.  Fortell dem hva de betyr for deg.

  Kanskje det er vanskeligheter med noen av dem som Gud har gitt deg. Problemer i et forhold, for eksempel.  Men selv her kan det være gaver.   Kanskje din tilstedeværelse, din kjærlighet, din tålmodighet, din tilgivelse er en gave for dem.  Vanskelighetene kan lede deg til dypere kjærlighet og større tålmodighet.  Du vil bli en bedre person.  Du vil bli mer lik Kristus.

  Be Jesu bønn i Johannes 17 i dag, for din familie, din menighet, ditt fellesskap - og vær og gjør alt du kan, så denne enheten kan bli virkelighet.

     

  In today’s Gospel, we hear Jesus’ prayer for unity among all his disciples and all who followed him.  It is his prayer for us today.  Can we hear these words as about unity among all Christians?  All the members of our parish?  All in our family? Our community? They are.

  Notice how many times the verb “to give” is used in John 17.  Jesus says that God gave him his disciples (John 17,2.9.24).  They are gifts to him from his heavenly father.

  Can we see those in our family as gifts from our heavenly Father?  Those in our parish?  In our community?  They are.

  Spend time today to thank God for them – and thank them as well – with a letter, an epost, SMS or telephone call.  Tell them what they mean to you.

  Perhaps there are difficulties with some of those whom God has given you, difficulties in relationships, for example.  But even here there can be gifts.  Perhaps your presence, your love, your patience, your forgiveness are a gift for them.  The difficulties can lead you to deeper love and greater patience.  You will become a better person.  You will become more like Christ.

  Today, pray Jesus’ prayer in John 17 for your family, your parish, your community – and be, and do all that you can, so this unity will become a reality.