Blogg

 

 RSS Feed

 1. altar jul

  Navn er viktig.  Vi kjenner hverandre ved navn. Det forteller hvem vi er.  Navnet som ble gitt til Maria’s sønn var Immanuel (Matt 1,23).  Navnet betyr «Gud er med oss.» 

  Er det mulig at babyen i krybben er Gud?  Ja, det er sant.  Både Matteus og Lukas forteller oss at babyen er unnfanget av den Hellige Ånd (Matt 1,20; Lukas 1,35).  Babyen er den høyestes sønn (Luke 1,32).  Han er ordet som var hos Gud i begynnelsen og ordet er Gud (Joh 1,1).  «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14).  Babyen er Immanuel – Gud er med oss.

  I det gamle testamente da Moses møtte Gud i den flammende tornebusken og spurte etter hans navn, svarte Gud: «Jeg er den jeg er» (2 Mos 3,14).  Navnet er et mysterium.  Senere på Sinai-fjellet, fortalte Gud Moses at Herren er «en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet . . . og han tilgir synd . . . » (2 Mos 34,6-7).  Da Jesus ble født ble Gud menneske og ble én av oss.  Evangeliene viser oss hvem Jesus er: barmhjertig og nådig . . . sen til vrede, rik på miskunn og sannhet. 

  Og slik er Jesus for oss ennå, selv om han har dratt opp til himmelen. På slutten av Matteusevangeliet, sier den oppstandne Jesus:  «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20).  Immanuel.

  Når du ser på Jesus i krybben, kjenn at han er Immanuel, Gud er med oss.  Tenk på alt han erfarte mens han var menneske. Tenk på gavene som Gud gir oss: barmhjertighet, nåde, miskunnhet, sannhet, tilgivelse—og evig liv, Guds eget liv i dåp.  Ta imot hans gaver.  Kjenn ham som din Gud som er med deg.

   

   

   

  creche-wood

     

  Names are important.  We know each other by name.  Our name says who we are.  The name that was given to Mary’s son was “Immanuel”, which means “God with us.”

  Is it possible that the baby in the crib is God?  Yes, it is true.  Both Matthew and Luke tells us that the baby was conceived by the Holy Spirit (Matt 1,20; Luke 1,36).  The baby is the Son of the Most High (Luke 1,32).  He is the Word who was with God in the beginning.  The Word was God (John 1,1).  “The Word became flesh and dwelt among us” (John 1,14).  The baby is Immanuel – God with us.

  In the Old Testament when Moses encountered God in the burning bush and asked his name, God answered: “I am who I am” (Exod 3,14).  The name is a mystery.  Later on Mt. Sinai, God told Moses that the Lord is “a merciful and gracious God, slow to anger and rich in mercy and truth    . . . and forgives sin” (Exod 34,6-7). 

  When Jesus was born God became one of us.  The Gospels tell us who Jesus is: merciful and gracious, slow to anger, rich in mercy and truth. 

  And so Jesus is for us today, even though he has gone up to heaven.  At the end of Matthew’s Gospel, the Risen Jesus says: I am with you all days until the end of the world” (Matt 28,20).  Emmanuel.

  When you see Jesus in the crib, know that he is Emmanuel, God with us.  Think about all he experienced while he lived on earth.  Think about the gifts which God gives us: compassion, grace, mercy, truth, forgiveness – and eternal life, God’s own life in baptism.  Receive his gifts.  Know him as your God who is with you.

   

   

   

 2. Christ-outstretched hands1

  O Emmanuel – Å Emmanuel, du vår konge og vår lovgiver, du frelser som folk lenger etter!  Kom og forløs oss, Herre vår Gud.  Kom, Herre, frelse oss.

  Vi hører navnet Emmanuel for første gang i profeten Jesajas bok (7,14).  Det er navnet på sønnen som skal bli født til Konge Ahaz av Davids ætt.  Det var en vanskelig tid for folket.  Jerusalem ble angrepet og det så ut at byen skulle bli tatt av dage og kongeriket ødelagt.  Men Sønnen som skulle ble født ville bli konge en dag.  Hans fødsel var et håpefullt tegn for Ahaz og for hele Jerusalem.  Navnet «Emmanuel» betyr «Gud  med oss».  Davids hus ville fortsette – for en tid.  Senere, skulle Babylonerne ødelegge det.

  Som sagt tidligere, ventet folket på den dagen da en ny konge skulle komme, en etterkommer av David, Guds salvede (= Messias på hebraisk, Kristus på gresk), på tronen i Jerusalem.   Evangelisten Matteus forteller oss at tiden var «nå» da Maria ble med barn (Matt 1,18-23).  Jesus er  sannelig Emmanuel.

  Legg merk til at på slutten av Matteus evangelium, da den Oppstandne Kristus sa til sine disipler – og til oss: «jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».  Emmanuel er med oss ennå.

  Hva betyr det for deg at Gud er med oss?  At vi er ikke alene i det daglige liv – han er med oss, ved siden av oss.  Alltid, er han nærværende.  I denne adventstid og juletid, erkjenn at du er ikke alene.  Emmanuel er med deg.  Gud er med deg.

       

  O Emmanuel - our King and lawgiver, Savior for whom people long! Come and free us, Lord our God.  Come, Lord, save us.

  We hear the name Emmanuel for the first time in the prophet Isaiah’s book (7,14).  It is the name of the son who would be born to King Ahaz of David’s line.  It was a difficult time for the people.  Jerusalem was being attacked and it seemed that the city would be seized and the kingdom destroyed.  But the son who would be born would be king one day.  His birth was a sign of hope for Ahaz and all Jerusalem.  The name “Emmanuel” means “God with us”.  Davids house would continue – for a time.  Later, would the Babylonians destroy it.

  As we have said earlier, the people waited for the day when a new king would come, a descendant of David, God’s anointed (Messiah in Hebrew, Christ in Greek) on the throne in Jerusalem.   Matthew tells us that the time was 2now” when Maria was with child (Matt 18,1-23).  Jesus is the true Emmanuel.

  Note that at the end of Matthew’s Goepel, the Risen Jesus said to his disciples – and to us: “I am with you all days until the end of the world.”  Emmanuel is with us still.  Jesus is truly  Emmanuel.

  What does that mean to you that God is with us?  That we are not alone in daily life? – he is with us, at our side.  Allways, he is near. 

  This Advent and Christmas, recognize that you are not alone.  Emmanuel is with you.  God is with you.

  ascension