Blogg

 

 RSS Feed

 1. Hvem sitt portrett er på denne mynten?  Det spurte Jesus fariseernes disipler om i dagens evangelium (Matt 22:15-21).   De spurte ham om det er tillatt å betale skatt til keiseren.  Selvfølgelig var det keiserens bildet.  «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud, det som tilhører Gud.»

  Hvor finner vi Guds bilde? På mennesket – deg og meg.  Gud skapte oss i sitt bilde(1 Mos 1,26-27).  Dette betyr at vi tilhører Gud.

  Hvordan gir vi oss selv til Gud?  En måte er som Hellige Paulus sier til Romerne:  «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.  Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje . . .» (Rom 12,1-2).

  Hvordan gjør vi det?  Hver av oss må svare for oss selv om livet vårt, i dag.  Husk, du har blitt skapt i Guds bilde.  Handle etter det!

       

  Whose image is on this coin?  So Jesus asked the Pharisees disciples in today’s gospel (Matt 22:15-21).  They had asked him if it is permissible to pay taxes to Caesar.  Obviously, it was Caesar’s image.  “Give, therefore, to the emperor the things that are the ermperor’s, and to God the things that are God’s.”

  Where do we find God’s image?  On human beings – you and me.  God created us in his image (Gen 1:26-27).  This means that we belong to God.

  How do we give ourselves to God?  One way is as St. Paul says to the Romans:  “Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.  Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God . . .” (Rom 12:1-2).

  How do we do that?  Each of us must answer for ourselves, in the context of our life, today.  Remember, you have been created in the image of God.  Do everything as that.

   

   

 2. estonianmeal

  Et bryllup er blant våre mest gledelige feiringer  -- en feiring av dyp personlig kjærlighet og begynnelsen på  et nytt liv sammen.  Det er ingen overraskelse at Jesus brukte bildet av en bryllupsfest da han talte om livet hos Gud i himmelen (se Matt 22,1-14; dagens evangelium).

  På andre steder i Det nye testamente  omtales Jesus som en brudgom (se Joh 3,29; 2 Kor 11,2; Åp 19,7; 21,2).  Ja, Herren har en dyp personlig kjærlighet til hver enkelt av oss.  I himmelen vil vi oppleve den i all sin fylde.  Men her og nå, kan vi få en smak eller et glimt av hva denne fylden av kjærlighet og liv vil bli (se 1 Kor 13,11). 

  Dagens evangelium minner oss om at vi her og nå, i det daglige liv, svarer på Guds invitasjon til den himmelske bryllupsfesten.  Det er godt å spørre oss selv: hva er mitt svar?  Dagens evangelium spør også:  har vi bryllupsklær (vv 11-12)?

  Hva er bryllupsklær?   Paulus snakker om å bli kledd i Kristus i dåpen (Gal 3,27).   Han snakker også om godhetens klær som vi må vise til hverandre (Kol 3,12-17).  Johannes’ Åpenbaring taler om de hvite klær som dem som er trofaste, skal bli ikledd i himmelen (Åp 3,5).

  Bryllupsfesten har begynt allerede, for Kristus har kommet og bor hos oss.  Vi venter på fylden av festen i tiden som kommer.    I mellomtiden, med hvem eller med hva er du kledd?

     

  A wedding is among our most joyous celebrations – a celebration of deep personal love and the beginning of a new life together.  It is no surprise that Jesus used the image of a wedding banquet when he spoke of life with God in heaven (see Matt 22,1-14; today’s Gospel). 

  Elsewhere in the New Testament, Jesus is spoken of as a Bridegroom (se Joh 3,29; 2 Cor 11,2; Rev 19,7; 21,2).  Yes, the Lord has a deep personal love for each one of us – and we will experience that in all its fullness in heaven.  But here and now, we get a “taste” or a glimpse of what this fullness of love and life will be (see 1 Cor 13,11).

  Today’s Gospel reminds us that in the here and now, we are responding to God’s invitation to come to this heavenly wedding banquet.  It is good to ask ourselves: what response am I making?   Today’s Gospel also asks if we have a wedding garment (vv. 11-12).

  What are those wedding garments?  Paul speaks of being “clothed” with Christ in baptism (Gal 3,27).  He also talks about the clothing of goodness which we must show to one another (Col 3,12-17).  The book of Revelation tells of the white garment with which the faithful are clothed in the age to come (Rev 3,5).

  The wedding feast has already begun – for Christ has come and lives among us.  We await its fullness in the age to come.  Meanwhile, with who or with what are you clothed?