Blogg

 

 RSS Feed

 1. wheat and sky

  I dagens evangelium snakker Jesus igjen om sin død da han vil bli løftet opp på korset (Joh 12,20-33). I dag sier han at dette er når han vil dra alle mennesker til seg (v. 32). Armene, utstrakte, vil omfavne oss alle.

  Det er i dagens evangelium enda et bilde som snakker om døden og livet, og det er bildet av et frø som blir plantet. Akkurat som frøet, plantet i jorda, må endres og forvandles hvis det skal produsere nytt liv, slik må også vi endres og forvandles.

  Dagens evangelium inviterer oss til å spørre oss selv: hva for nytt liv er skjult inne i oss? Hva må dø og bli forvandlet?

  La Jesus dra deg til seg denne fastetida, og med hans hjelp, la frøene som finnes i deg til nytt liv bære frukt.

  In today’s Gospel, Jesus speaks again about his death when he is lifted up on the cross (John 12,20-33).  Today, he says that this is when he will draw all people to himself (v. 32).  His arms, outstretched, will embrace us all.

  There is yet another image in today’s Gospel which speaks of death and life, and that is the image of a seed that is planted.  Just as the seed, planted in the soil, must be changed and transformed if it is to produce new life, so must we.

  Today’s Gospel invites us to ask ourselves:  What new life is hidden within us?   What must die and be transformed?

  This Lent, let Jesus draw you to himself, and with his help, let the seeds of new life within you bear fruit.

   

   

 2. “Gud ga oss forsoningens tjeneste” (2 Kor 5,18)

  Med hvilken "forsoningens tjeneste" er du betrodd? Hvem trenger du å bli forsonet med? Hvem kan du hjelpe til å bli forsonet?

  Gud ønsker at sitt folk skal bli forsonet – med seg selv og med hverandre. Han teller ikke våre overtredelser, og det skal heller ikke vi gjøre med hverandre. Kan vi som Gud, sette en strek over det som har hendt?   Kan vi bli skapt på ny i Guds bilde gjennom Kristus?

  La denne fastetiden, være en tid for forsoning - for deg selv og for andre.

     

  «God has given us the ministry of reconciliation» (2 Cor 5,18)

  With what “ministry of reconciliation” are you entrusted?  With whom do you need to be reconciled?  Who can you help to be reconciled? 

  God desires the reconciliation of his people – with himself and with one another.  He does not count our transgressions against us and neither must we, those of others.  May we, like God, let the old pass away.  May we receive the new creation that is in—and through—Christ.

  This Lent, be a minister of reconciliation – for yourself and for others.

   cloistercross