Blogg

 

 RSS Feed

 1. creche12

  O Rex gentium.  Å, verdens Konge, alle folk venter deg med lengsel.  Du er den hjørnesten som samler all til ett.  Forløs det falne menneske som du har skapt av jord.  Kom, Herre, frels oss!

  I dag ser vi på Guds løfte om at «Hele jorden får se frelsen fra vår Gud» (Jes 52,10).  Vi leser det samme i profeten Daniels bok, i hans syn at i himmelen, hvor «alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham (menneskesønn)» (Dan 7,14; se også Joh Åpen 7,9).  Dette løfte ble oppfylt når vismenn fra Østen kom til Betlehem og hyllet den nyfødte kongen (Matt 2,1-12) og når Simeon forkynte barnet Jesus som frelse for alle folk (Lukas 2,31).  Det ble oppfylt når den oppstandne Kristus sendte apostlene til alle folkeslag (Matt 20,19).  Det ble oppfylt når hedningene som hørte apostlenes og Paulus forkynnelse av evangeliet, trodde på det og ble døpt (se historiene i Aposltenes Gjerninger!)

  Hvor mye vår verden trenger å bli samlet til ett! Hvor mye vår verden trenger herskere som viser omsorg for de fattige og hjelpeløs, og som skaper fred blant nasjoner (Jes 9,1-6).  Hvor mye hver og én av oss trenger å bli forløst fra synd og egoisme.  Vi trenger å huske at vi, som ble skapt av jord (Gen 2,7), ble også laget i Guds bilde og lignelse (1 Mos 1,26).  Kom, Herre, frels oss at vi måtte bli det som du har skapt oss.

     

  O Rex gentium.  O, King of the nations.  All people await you with longing.  You are the cornerstone who gathers all as one.  Free the fallen human being whom you have created from earth.  Come, Lord, and save us.

  Today we look to God’s promise at “all the ends of the earth shall see the salvation of God” (Isa 52,10).  We read the same in the prophet Daniel’s book, in his vision that in heaven “all nations, peoples and languages shall serve” the Son of Man (Dan 7,14; see also Rev 7,9).  This promise was fulfilled when the wise men from the East came to Bethlehem and paid homage to the newborn king (Matt 2,1-12) and when Simeon proclaimed the child Jesus as salvation for all people (Luke 2,31).  It was fulfilled when the Risen Christ sent the apostles to all nations (Matt 20,19).  It was fulfilled when the  Gentiles who heard the gospel proclamation from the apostles and Paul believed and were baptized (see the accounts in the Acts of the Apostles).

  How much our world needs to be gathered together as one.  How much our world needs rulers who show compassion for the poor and helpless, and who create peace among nations (see Isa 9,1-6).  How much each one of us needs to be freed from sin and egotism.  We need to remember that we, who were created from the dust of the earth (Gen 2,7), were also made in God’s image and likeness (Gen 1,26).  Come, Lord, free us that we may become who you have created us to be.

   

   

 2. sunrisepurple

  O Oriens.  Å solrenning, du glans av det evige lys,rettferds sol.  Kom lyss for dem som sitter i mørke og dodens skygge.  Kom, Herre, frels oss.

  Mørke.  Så mye av verden dekkes av det.  Ikke på grunn av få timer med dagslys, men på grunn av mørke av redsel og vold, av hat og hevn – og ikke bare i verden, men selv i våre egne hjerter.  I tillegg, er det mørke av sykdom og død, og av alt som er ukjent, av alt som vi er redde for.

  Men Den hellige skrift forteller oss at Gud er lys og at mørket ikke har overvunnet det (Joh 1,5).  Jesus er «det sanne lys, som lyser for hvert menneske» og han kom til verden (Joh 1,9). 

  Nå venter vi på Han som vil komme igjen, ikke bare ved tidens ende, men nå.  Han kommer nå, ja, på forskjellige måter, f. eks.,  i Den Hellige Kommunionen og de andre sakramentene, i Skrift, i stille bønn.  Hold fast på det.  Vær oppmerksom på ham.  Vent på ham.  La hans lys skinner i ditt hjerte og i vår verden.

     
     

  O Oriens.O Rising dawn, you glance of the eternal light, sun of justice.  Come shine on those who sit in darkness and the shadow of death.  Come, Lord, save us.

  Darkness.  So much of the world is covered in it, not only because of fewer hours of daylight, but because of the darkness of fear and violence, of hate and revenge – and not only in the world,  but even in our own hearts.  In addition, there is the darkness of sickness and death, and of all that is unknown, of all that we are afraid of.

  But Scripture tells us that God is light, and the darkness has not overcome it (Joh 1,5).  Jesus is “the true light who enlightens everyone” and he has come into the world.

  We wait now for Him who will come again, not only at the end of time, but now.  He comes now, yes, in different ways, for example, in Holy Communion and the other sacraments, in Scripture, in quiet prayer.  Hold on to it.  Be attentive to him.  Wait for him.  Let his light shine in your heart and in our world.