Blogg

 

 RSS Feed

 1.  

  ”Jeg kaller dere venner” (Joh 15,15).  Hvilke vakre ord i dagens evangelium.  Det er ordene som Jesus sier til oss.  Kan vi tro på dem?  Jesus kaller oss venner.  Han vil at vi skal bli hans venner.

  Vi vet hvor viktig venner er i dagliglivet.  Det er dem som vi liker å være sammen med.  (Vet du at Jesus kalte disiplene til seg for  ”å være sammen med ham”?  Se Mark 3,14).  Med venner kan vi snakke om alt. Vi kan dele det som vi har i våre hjerter av håp, drømmer, skuffelser og smerter på en ærlig måte.  Vi trenger venner.

  I dagens evangelium, sier Jesus ”Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far”.  Hvordan blir vi vennene til Jesu?  For å bli venner med noen, må vi bruke tid sammen. Vi må lytte til hverandre.  Det samme må vi gjøre for å bli venner med Jesus.

  Husk: Det er Jesus som elsket oss først (se 1 Joh 4,10).  Han venter på at vi skal reagere.  Bruk tid sammen med ham.  Lytt til hans ord, spesielt i evangeliene. 

  Bli hans venn.

  AEwith group 

     

  "I call you friends" (John 15:15).  What beautiful words in today’s Gospel.  They are the words that Jesus says to us. Can we believe them?  Jesus calls us friends.  He wants us to be his friends.

  We know how important friends are in daily life.  They are the people we like to be with.  (Do you know that Jesus called the disciples “to be together with him”? See Mark 3:14).  Friends are the people we can talk with, that we can tell/share what is in our hearts, our hopes, our dreams, our disappointments, our hurts.  We need friends.

  In today’s Gospel Jesus says, “I call you friends because I have made known to you all that I heard from my Father.”  How do we become Jesus’ friends?  How do we become friends with anyone?  We must spend time together.  We must listen to one another.  It is the same if we will become friends with Jesus. 

  Remember: it is Jesus who loved us first (1 John 4:10).  He waits for us to respond.  Spend time with him.  Listen to his word, especially in the Gospels. 

  Become his friend.


  annie home fr citeaux

   

   

 2. Ivy

  Bilde/Photo www.freedigitalphotos.net/Felixco,Inc

  Så lenge som jeg kan huske, har jeg hatt en eføyplante på rommet mitt.  Jeg elsker eføy.  Den minner meg om dagens evangelium.  Jeg elsker disse ordene fra Jesus:  “Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.  For uten meg kan dere ingen ting gjøre” (Joh 15,5).   Selvfølgelig, bærer ikke eføy frukt; men jeg ser på dens lange greiner som ”frukt” eller vekst.

  Jeg tenker på at Jesus snakket om vindruene som vokste i landet hans.  Ja, greinene må bli på vintreet for å leve og bære frukt. Meningen er klar. Vi må bli i Jesus for å leve og bære frukt.

  Jesus sier også at greinene må bli beskåret om de vil vokse og bære frukt (Joh 15,2).  I evangeliet, er det greske ordet for ”beskjære”, ”rense”.  Ja, vi må bli renset fra noe som ikke er av Gud, hans kjærlighet, hans sannhet, hans liv (se, for eksempel, Markus 7,21-23).

  Hvordan blir vi i Jesus?

  Vi blir i Jesus gjennom bønn, spesielt ved stille bønn alene med ham.  Vi blir i Jesus når vi leser hans ord i evangeliene.  Vi blir i Jesus når vi lytter med våre hjerter til de ordene som han sier til oss. 

  Når vi handler etter hans ord, blir vi beskåret eller renset. 

  Bli i Jesus i dag og voks og bær frukt.

     

  For as long as I can remember, I have had an ivy plant in my room.  I love ivy.  It reminds me of today’s Gospel.  I love the words of Jesus: “I am the vine, you are the branches.  Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing” (John 15:5).  Obviously, ivy does not have fruit; but I see its long branches as fruit or growth.

  I think that Jesus spoke about the grape vines that grew in his land.  Yes, the branches must be on the vine to live and bear fruit.  The meaning is clear.  We must remain on/in Jesus to live and bear fruit.

  Jesus also says that the branches must be pruned if they will grow and bear fruit.  In the Gospel, the Greek word for “prune” is “purify.”  Yes, we must be cleansed of anything that is not of God, his love, his truth, his life (see, for example, Mark 7,21-23).

  How do we remain on/in Jesus?  We remain in Jesus through prayer, especially quiet prayer alone with him.  We remain in Jesus when we read his word in the gospels.  We remain in Jesus when we hear the words he speaks with our hearts.

  When we act on the words that we hear, we are pruned or purified. 

  Remain in Jesus today.  Grow and bear fruit.