Blogg

 

«Gud være oss nådig . . .» -- «God be gracious to us . . .»

Posted on

RAINBOW

«Gud være oss nådig . . .»

Slik begynner Salme 67.

Nådig.  Det er et rikt og betydelig ord i Bibelen – og i livet.  Å være nådig er å være og gjøre godt for en annen.  Nådig er en karakteristikk for Gud.  Det er hvem Gud er.   Gud åpenbarte seg for Moses på Sinai som en Gud som er «barmhjertig og nådig . . . sen til vrede og rik på miskunn og sannhet» (2 Mos 34,6).   Det er hvordan Gud er mot oss. 

Tenker du på Gud som nådig mot deg?

Tenk på all nåde og alle gaver du har fått fra Gud.  Sett navn på dem og takk Gud for hans nåde mot deg.

 

 Se også Salme 103; Johannes 1,16-17; Jakob 1,17.

   

«God be gracious to us . . .”

So begins Psalm 67.

Gracious.  It is a rich and significant word in the Bible – and in life.  To be gracious is to be and do good for another.  Graciousness is a characteristic of God.  It is who God is.  God revealed himself to Moses on Mt. Sinai as a God who is “merciful and gracious . . . slow to anger and rich in mercy and truth” (2 34,6).  It is how God is towards us.

Do you think of God as gracious towards you?

Today, be mindful of all the graces and the gifts you have received from God.  Name them – and thank God for his graciousness to you.

 

 See also Psalm 103; John 1,16-17; James 1,17.