Blogg

 

Hva er ditt svar på Guds invitasjon? What is your response to God's invitation?

Posted on

estonianmeal

Et bryllup er blant våre mest gledelige feiringer  -- en feiring av dyp personlig kjærlighet og begynnelsen på  et nytt liv sammen.  Det er ingen overraskelse at Jesus brukte bildet av en bryllupsfest da han talte om livet hos Gud i himmelen (se Matt 22,1-14; dagens evangelium).

På andre steder i Det nye testamente  omtales Jesus som en brudgom (se Joh 3,29; 2 Kor 11,2; Åp 19,7; 21,2).  Ja, Herren har en dyp personlig kjærlighet til hver enkelt av oss.  I himmelen vil vi oppleve den i all sin fylde.  Men her og nå, kan vi få en smak eller et glimt av hva denne fylden av kjærlighet og liv vil bli (se 1 Kor 13,11). 

Dagens evangelium minner oss om at vi her og nå, i det daglige liv, svarer på Guds invitasjon til den himmelske bryllupsfesten.  Det er godt å spørre oss selv: hva er mitt svar?  Dagens evangelium spør også:  har vi bryllupsklær (vv 11-12)?

Hva er bryllupsklær?   Paulus snakker om å bli kledd i Kristus i dåpen (Gal 3,27).   Han snakker også om godhetens klær som vi må vise til hverandre (Kol 3,12-17).  Johannes’ Åpenbaring taler om de hvite klær som dem som er trofaste, skal bli ikledd i himmelen (Åp 3,5).

Bryllupsfesten har begynt allerede, for Kristus har kommet og bor hos oss.  Vi venter på fylden av festen i tiden som kommer.    I mellomtiden, med hvem eller med hva er du kledd?

   

A wedding is among our most joyous celebrations – a celebration of deep personal love and the beginning of a new life together.  It is no surprise that Jesus used the image of a wedding banquet when he spoke of life with God in heaven (see Matt 22,1-14; today’s Gospel). 

Elsewhere in the New Testament, Jesus is spoken of as a Bridegroom (se Joh 3,29; 2 Cor 11,2; Rev 19,7; 21,2).  Yes, the Lord has a deep personal love for each one of us – and we will experience that in all its fullness in heaven.  But here and now, we get a “taste” or a glimpse of what this fullness of love and life will be (see 1 Cor 13,11).

Today’s Gospel reminds us that in the here and now, we are responding to God’s invitation to come to this heavenly wedding banquet.  It is good to ask ourselves: what response am I making?   Today’s Gospel also asks if we have a wedding garment (vv. 11-12).

What are those wedding garments?  Paul speaks of being “clothed” with Christ in baptism (Gal 3,27).  He also talks about the clothing of goodness which we must show to one another (Col 3,12-17).  The book of Revelation tells of the white garment with which the faithful are clothed in the age to come (Rev 3,5).

The wedding feast has already begun – for Christ has come and lives among us.  We await its fullness in the age to come.  Meanwhile, with who or with what are you clothed?