Blogg

 

Hvem tror han at han er? -- Who does he think he is?

Posted on

«Hvem tror han at han er?»  Det er noe vi har hørt mange ganger.  Kanskje vi har sagt det om en annen.  Eller vi har hørt en annen si det om oss.  Det er ingen god erfaring.  Det betyr at noen har et problem med oss.  De kan ikke godta det som vi sier eller gjør.  De tror at vi prøve å være noen vi ikke er.

Er du overasket over at det ble sagt om Jesus?  Dette hører vi i dagens evangelium (Markus 6,1-6a).  Faktisk, er det ikke første gang at Markus forteller at Jesus opplevde foraktelse fra sin familie og sine slektninger (se Markus 3,20-21).  Det må har vært tøft.

I dagens evangelium, var folk i synagogen «slått av undring» i begynnelsen over alt Jesus sa og gjorde.  Men etter hvert ble det alt for mye for dem.  Faktisk, kjente de ham – eller i hvert fall trodde de det. 

Jesus «undret seg over vantroen deres».  Han kunne ikke forstå hvorfor de ikke trodde på ham.  Kanskje de trodde at han bare ville vise seg frem.  Hvordan det enn var, var det tøft.  Fremdeles var Jesus trofast til det Gud kalte ham til, selv om det var vanskelig noen ganger.

vi må være trofast mot det Gud kaller oss til – selv om vi opplever foraktelse.  Det kan være vanskelig noen ganger, men vi er ikke alene.  Jesus har også vært der.  Han er med oss.

     

«Who does he think he is?»  It is something we have hard many times.  Perhaps we have even said it about another person.  Or we have heard another say it about us.  It is not a good experience.  It means that someone has a problem with us.  They cannot accept something we say or do.  They believe that we are merely trying to be someone we are not.

Are you surprised that this was said about Jesus?  We hear this in today's Gospel (Mark 6,1-6a).  It is not the first time that Mark recounts that Jesus experienced rejection from his family (see Mark 3,20-21).  It must have been tough.

In today's Gospel, the people in the synagogue were at first "astounded"  over all that Jesus said and did.  But soon it became too much for them.  They knew who he was -- or in any case, they thought did.

Jesus was amazed at their lack of faith.  He could not understand why they were unable to believe in him.  Perhaps they thought that he was only trying to call attention to himself.  Whatever, it was tough.  Nevertheless Jesus remained faithful to what God called him, even though it was difficult at times.

So must we be faithful to what God calls us to -- even if we experience rejection.  It can be difficult some times, but we are not alone.  Jesus has also been there.  He is with us.