Blogg

 

Er du én som skaper fred? -- Are you someone who creates peace?

Posted on

 

«Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen . . .» (Ef 4,3).

Paulus’ ord i dag minner oss om at enhet og fred krever arbeid – hardt arbeid.  Det er ingenting som bare skjer.  Kanskje det er derfor Jesus sa,  «Salige er de som skaper fred» (Matt 5,9)

Er du én som skaper fred?  Som bevarer enhet? 

Hvis vi vil skape fred, hvis vi vil bevare enhet, må vi bli villige til å sette andre før oss selv. Vi må være villige til å benekte oss selv.   Vi må være villige til å tilgi og å legge det bak oss.  Vi må være villige til å si at vårt forhold, vår enhet,og  vår fred er vikitgere enn noe urett som ble gjort mot oss av en annen.  Vi må være villige til å si «unnskyld» og «vil du tilgi meg?»  Det er ikke så lett, men det er vårt valg, vår bestemmelse.

Er det noe fredløshet eller splittelse i ditt liv? Din familie? Blant dine naboer og kolleger?  Hva kan du gjøre for å skape fred? Å bevare og å bygge enhet?   Bestem én ting i dag, uansett hvor liten!  Salig skal du bli.

     

«Make every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace»  (Eph 4,3).

Paul’s words today remind us that unity and peace require work – hard work.  They don’t just happen.  Perhaps that is why Jesus said, «Blessed are the peacemakers» (Matt 5,9). 

Are you someone who creates peace? Who preserves unity?

If we will create peace, if we will preserve unity, we must be willing to set others before ourselves.  We must be willing to deny ourselves.  We must be willing to forgive and to let it go.  We must be willing to say that our relationship, our unity, and our peace are more important than any wrong which has been done to us by another.  We must be willing to say «I’m sorry» and «Will you forgive me? » It is not so easy, but it is our choice, our decision.

Is there any lack of peace or division in your life?  In your family?  Among your neighbors and colleagues?  What can you do to create peace?  To preserve and build unity?  Decide on one thing today, no matter how little! Blessed shall you be.

RAINBOW