Blogg

 

Bli nye i sjel og sinn! -- Be renewed in the spirit of your minds

Posted on

sunrisedarkannie

«Bli nye i sjel og sinn!  Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.» (Ef. 4,23-24)

Paulus’ ord i dag kaller oss til å legge bak oss alt fra fortid som var ødeleggende av hvem Gud skapte oss til å bli – våre fiaskoer, våre feil og våre synder.  Gud har lagt det bak seg.  Som bevis, les Guds ord i profeten Mika 7,18-19.  Kan du ta disse ord til ditt hjerte?

Vår Gud er en Gud som uavbrutt  gjenskaper oss (se Jes 43,18-19; 65,17-18), hvis vi bare kan tro på det, ta i mot hans nåde og handle følgelig. 

På samme måte, må vi bli mennesker som tillater andre menneske til å bli nye.  Ofte,  ser vi både oss selv og andre som uforanderlige.  Vi blir vår egne—og andres—største fiende.

I dag, bli som Gud.  Gjør for andre mennesker, det som Gud gjør for deg.  Måtte vi alle blir stadig Guds nye skapelser.

     

«Be renewed in the spirit of your minds, and clothe yourselves with the new self, created according to the likeness of God in true righteousness and holiness» (Eph 4,23-24)

St. Paul’s words today call us to put behind us everything from the past that is destructive of who God created us to be: our failures, our mistakes and our sins.  God has put it behind himself.  As proof, read God’s words in the prophet Micah 7,18-19.  Can you take these words to heart?

Our God is a God who continually recreates us (see Isaiah 43,18-19; 65:17-18), if we can only believe that, receive his grace, and act accordingly.

In just the same way, we must become people who allow other people to become new.  Often, we see both ourselves and others as unchangeable.  We become our own—and others—biggest enemy.

Today, be as God is.  Do for others what God does for you.  May we all unceasingly become God’s new creation.