Blogg

 

Smak og se at Herren er god. -- Taste and see that the Lord is good.

Posted on

Disse ord som er dagens Salme omkved, var høyt  elsket av våre cistercienserfedre og-mødre i fortiden, og av oss i dag.   Dette samme salmeverset hentyder Hellige Peter til i sitt første brev (2,3).  «Smak og se» refererer til opplevelsen av Gud.  Det var en opplevelse som salmister hadde; det var en opplevelse at Hellige Peter og menighten hans hadde.  Det var en opplevelsen vår cistercienserfedre-og modre hadde – og vi i dag.  Faktisk, det er en opplevelse som alle kan erfare – men vi må bli villige å gi Gud—og oss selv—tid til det.

Det kan skje på månge måter: i bønn, i stillhet, i natur når vi ser Skaperens verk, og i våre hjerter.  I vårt klosterliv, hår vi tid hver dag til personlig bønn, til bønn i stillhet, til Bibellesning.

seasky

Det er en stor hjelp til meg at vi har tid for bønn planlagt i løpet av dagen vår.  Men det er ikke nok å ha tid!  Vi må bruke tiden godt.  Vi må fokusere på Gud i løpet av tiden og ikke på andre ting.  Noen ganger, kan bare étt vers fra Bibelen føre meg til Gud, f.eks. 1 Kor 2,9 om «det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham»; og Jer 31,3 om Guds evig kjærlighet til oss personlig.  Vi må bare lytte med vårt hjertets øre, som Hellige Benedikt forteller oss om i de første ordene av sin regel (Prol 1,1).  Noen ganger, kan bare étt ord fører oss til Gud, f.eks., Jesu navn.

Gi deg selv tid til  å smake og å se Guds godhet i dag – og hver dag.  Du vil smake og se Guds kjærlighet til deg og det skal utgjøre en stor forskjell i livet ditt.

     

These words from today’s responsorial Psalm were much loved by our Cistercian fathers and mothers – and by us today.  St. Peter alludes to this same verse in his first letter (2,3).  “Taste and see” refers to the experience of God.  It was an experience that the Psalmist had; it was an experience that St. Peter and his community had.  It was an experience that our Cistercian fathers and mothers had, and we have today.  In fact, it is an experience which everyone can have – but we must be willing to give God—and ourselves—time for it.

It can happen in many ways: in prayer, in silence, in nature when we see the Creator’s work, and in our hearts.  In our monastic life, we have time set aside each day for personal prayers, quiet prayer and Scripture reading.

It is a great help to me that we have time for prayer planned into our day.  But it is not enough to have time.  We must use the time well.  We must focus on god during this time and not on other things.  Sometimes, just one verse of Scripture can lead me to God, for example, 1 Cor 2,9 about what God has prepared for those who love him and Jer 31,3 about God’s everlasting love for each one of us personally.  We must only listen with the ear of our heart, as St. Benedict tells us in the first words of his Rule (Prol 1,1).  Sometimes, even just one word can lead us to God, for example, saying the name of Jesus.

bible 2

Give yourself time to taste and see God’s goodness today – and every day. You will taste and see God’s love for you and it will make a big difference in your life!