Blogg

 

Gjør hva dere kan -- Make the most of the opportunity

Posted on

«Våk da nøye over hvor ferden går . . . gjør hva dere kan ut av den tid som er gitt» (Ef 5,15)

Paulus’ ord kaller oss til å bruke nåtiden godt.  Hans ord minner meg om mange tekster i Det nye testamente som forteller oss at nåtiden er en viktig tid, nåtiden er frelsens tid, f. eks 2 Kor, 6,2:  «nå er den rette tid, nå er frelsens dag!». 

Det er lett for oss å sløse tid og til å usette til i morgen det vi skulle har gjort i dag.  Hvor mange mennesker, en eller annen gang, ønsker ikke at de hadde gjort noe som de har lagt til side?  Plutselig, er det ingen mulighet til å gjøre det.

Jeg snakker ikke bare om husarbeid, hagebruk, studier eller oppgaver på jobben – men om de viktigste ting som har å gjøre med vårt forhold til Gud og til andre mennesker.  Og dette er konteksten Hellige Paulus snakker om.

Er det noe av dette hjertet ditt forteller deg at du må gjøre?  Er det noe Gud kaller deg til nå?  Legg det ikke til side lengre.   Bruk dagen i dag.  Nå er den rette tid!  Nå er frelsens tid – for deg!

     

«Be careful then how you live . . . making the most of the time» (Eph 5,15)

Paul’s words call us to use the present time well, or as another translation reads: «make the most of the opportunity.»  His words remind me of many texts in the New Testament which tell us that the present time is important, the present is the time of salvation (see, for example, 2 Cor 6,2: «now is the acceptable time; now is the day of salvation!». 

It is easy for us to waste time and to put off until tomorrow what we should have done today.  How many people, at one time or another, do not wish that they had done something which they had put off?  Suddenly, there is no possibility to do it.

I speak not only about housework, garden work, studies, or  what must be done at work – but about that which is most important, which has to do with our relationship with God and with others.  And this is the context in which Paul is speaking.

Is your heart telling you that there is something you need to do?  Is there something God is calling you to now?  Don’t put it off any longer.  Make the most of today.  Now is the right time.  Now is the time of salvation – for you!

 date