Blogg

 

Vil også dere gå bort? -- Will you also go away?

Posted on

stokkvolla path

Det er en tristhet i Jesu spørsmål til sine disippler.  Mange hadde gått bort fra Jesus fordi hans lære ble for mye.  Han hadde sagt at kroppen hans var mat, og hans blod var drikke til evig liv (Joh 6,41-58).  De kunne ikke forstå det.  De kunne ikke tro det, så de gikk bort fra Jesus.  De ville ikke være hans disippler lengre.

Peter svarte på Jesu spørsmål.  «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord og vi tror og vet at du er Guds Hellige» (Joh 6,68-69).

Jeg har fundert over disse ord.  Jeg tror at Jesu lære var vanskelig for Peter også.  Kanskje han ikke forsto den.  Men Peter visste én ting: han kunne ikke gå bort fra Jesus.  Peter fant i Jesus noe han ikke kunne gi opp.  Han fant mening.  Han fant liv, selv om Jesu lære kunne være vanskelig til tider.

Er Jesu lære vanskelig også for deg?  Er du fristet til å gi opp?  Å vende deg bort?  Hvem skal du gå til?  Hvem – eller hva—kan gi deg liv?  Evige liv?  Ja, det er tidvis vanskelig å være Jesu disippel.  Ja, vi vil lide på grunn av det . . . men  vi vil oppleve et liv og en glede som bare Jesus kan gi.

     

There is a sadness in Jesus’s question to his disciples.  Many had gone away from Jesus because his teaching became too much for them.  He had said that his body was food, and his blood was drink for eternal life (John 6,41-58).  They couldn’t understand it.  They couldn’t believe it, so they went away from Jesus.  They would not be his disciples any longer.

Peter answered Jesus’s question.  «Lord, to whom can we go?  You have the words of eternal life.  We have come to believe and know that you are the Holy One of God» (John 6,68-69).

I have pondered over these words.  I think that Jesus’s words were difficult for Peter also.  Perhaps he couldn’t understand them.  But Peter knew one thing: he could not go away from Jesus.   Peter found in Jesus something that he couldn’t give up.  He found meaning.  He found life, even though Jesus’s teaching could be difficult at times.

Is Jesus’s teaching difficult for you also?  Are you tempted to give up?  To go away?  To whom shall you go?  Who—or what—can give you life?  Eternal life?  Yes, it is difficult at times to be Jesus’s disciple.  Yes, we will suffer because of it . . . but we will experience a life and a joy that only Jesus can give.