Blogg

 

Hva er i hjertet ditt? -- What is in your heart?

Posted on

Jesu’ ord i dagens evangelium (Markus 7,1-8.14-15.21-23) utfordrer oss på å se lenge og hardt på tankene i våre hjerter.  Hva er der?  Er det gode tanker?  Tanker om snillhet, godhet, sannhet, respekt for andre og takknemlighet for Guds gaver til deg?

Eller er de onde tanker?  Tanker om svik, misunnelige øye, spott, hovmod, osv.?

Bringer ditt hjertets tanker fred? Glede? Kjærlighet?

Hvis ikke, er det noe som du kan gjøre.  Når de dukker opp i hjertet ditt, la dem passerere.  Tenk ikke på de.  Be, «Gud, jeg ønsker ikke å tenke på dette.  Hjelp meg».  Ha en annen tanke å erstatte det med.

Hjertet ditt vil bli renset.  Det er en oppgave for livet.

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» (Matt 5,8).

     

Jesus’s words in today’s gospel (Mark 7,1-8.14-15.21-23) challenge us to look long and hard at the thoughts in our hearts.  What is there?  Are there good thoughts? Thoughts of kindness, goodness, truth, respect for others and thankfulness for God’s gifts to you?

Or are they evil thoughts? Thoughts that are disceitful, jealous, slanderous, proud, etc.

Do the thoughts of your heart bring you peace? Joy? Love?

If not, there is something you can do.  When these thoughts pop up in your heart, let them pass by.  Don’t think about them.  Pray, «God, I don’t want to think this.  Help me. »  Have another thought with which you can replace it.

Your heart will be cleansed.  It is a task for a lifetime.

«Blessed are the pure of heart, for they will see God» (Matt 5,8).

minnehjerte