Blogg

 

Et glimt av disippelens personlighet -- A glimpse of the disciples's personality

Posted on

stokkvolla path

I dagens evangelium (Markus 9,30-37), får vi et interessant glimt av disippelens personlighet og karakter.  De argumenterer med hverandre!  Er du overrasket? 

Trodde du at disipplene var alltid kjærlig, snill og uselvisk mot hverandre? Og mot andre mennesker som kom til Jesus?  Les evangeliene grundige.  Du vil finne mange eksempler at de var ikke det.  De var mennesker som måtte lære hva det betydde å være Jesu disipler.  (Og det er akkurat det, det greske ordet for «disippel» betyr: èn som lærer.)  Og de kom til kort mange ganger – lik oss.

Kanskje det verste i dagens evangelium er hva de argumenterte om: hvem var den største.  Det er helt motsatt av hva Jesus underviste om.  Den største, sa Jesus, er den som vil være «den siste av alle og tjener for alle.»  Det er helt motsatt av det som vi hører i media i dag og ofte fra familie og venner også.  Men det er dette som Jesus underviser oss om; om vi vil være hans disipplene.

Er du èn som vil være den største? Den viktigste? Uten hensyn til hva du gjør mot andre?  Eller, er du èn som søker måter å være en tjener på? Noen som er uselvisk mot andre? 

I dag, ber jeg deg: finn en måte du kan være «den siste» og «tjener» på.  Dette er hvordan vi begynner å bli Jesu disippler, en ting av gang.  I Jesu øyne, vil vi være størst; vi vil bli hans disipler.

   

In today’s Gospel (Mark 9,30-37), we get an interesting glimpse of the personality and character of the disciples.  They are arguing with one another!  Are you surprised?

 Did you think that the disciples were always loving, kind, and selfless towards one another?  And towards other people who came to Jesus?  Read the Gospels carefully.  You will find many examples that they were not.  They were human beings who must learn what it meant to be Jesus’ disciples.  (And it is precisely that, that the Greek word for “disciple” means: one who learns.)  And they came up short many times – like us.

Perhaps the worst thing in today’s Gospel is what they argued about: who was the greatest.  It is the exact opposite of what Jesus taught them.  The greatest, said Jesus, is the one who will be “the last of all and servant of all.”  It is the exact opposite of what we hear in the media today and often from families and friends as well.  But it is this that Jesus teaches us that we must become if we will be his disciples.

Are you someone who wants to be the greatest?  The most important?  Regardless of what you do to others?  Or, are you someone who looks for ways to be a servant?  Someone who is selfless towards others?

Today, find one way that you can be “the last” and “a servant.”  This is how we begin to be Jesus’ disciples, one little thing at a time.  In Jesus’ eyes, we will be the greatest; we will be his disciples.