Blogg

 

levende vann i ditt hjerte-- living water in your heart

Posted on

living water

«. . . i mitt indre har jeg en kilde av levende vann som sier ‘Kom til Faderen’»

Jeg elsker disse ordene skrevet av Hellige Ignatius av Antiokia i tidlig på 200-tallet. Han var en biskop og det var en tid da kristne ble drept pga deres tro på Jesus.  (Det samme skjer i Midtøsten og andre steder i verden i dag.)  Han skrev syv forskjellige brev til ulike kirkene samtidig som han ble ført til Roma for å bli henrettet.

Vi hørte disse ordene i morges på vigiliae, vår første tidebønn.   Hver dag, hører vi en lesning fra en kristen forfatter i tillegg til Bibellesningen.  Ofte er det fra en forfatter som levde i de første kristne århundrene.

Jeg tror at Ignatius hadde mottatt Jesu ord i hjertet hans: «Den som tror på meg, fra hans indre, skal det renne elver av levende vann» (Joh 7,37).  Evangelisten Johannes forklarte Jesu ord: «Dette sa ham om Ånden de som trodde på ham skulle få» (Joh 7,38).

Vi har fått Ånden i dåpen vår, og denne Ånden, som er Guds Hellige Ånd, taler i hjertene våre.  Han fører oss til Faderen.

Kan du hører hans stemme?  Stemmen av levende vann?  Hvis ikke, hva kan du gjøre slik at du bli i stand til det?

     

« . . . I hear within me a source of living water which says, ‘Come to the Father’.»

I love these words written by Saint Ignatius of Antioch in the early second century.  He was a bishop and it was a time when Christians were being killed because of their faith in Jesus.  (The same thing is happening in the Middle East and in other places in the world today.)  Ignatius wrote seven different letters to various churches as he was being taken to Rome where he would be executed.

We heard these words this morning at Vigils, our first community prayer time.  Each day, we hear a reading from a Christian writer in addition to a reading from Scripture.  Often it is from an author who lived in the first Christian centuries.

I believe that Ignatius had taken Jesus’s word to heart: «Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water» (Joh 7,37).  The evangelist John explained what Jesus meant: «He said this about the Spirit, which believers in him were to receive» (Joh 7,38).

We have received this Spirit in our baptism, and this Spirit, which is God’s Holy Spirit, speaks in our hearts.  He leads us to the Father.

Can you hear his voice?  The voice of living water?  If not, what can you do so that you will be able to hear?