Blogg

 

Gud leder oss -- God will lead us

Posted on

stone path garden

Dagens Salme 16 er en vakker tillitsbønn til Gud som holder vårt liv i hans hender

Er du bekymret om noen? Noe?  Når du er bekymret, fokuserer du da på problemet eller på Gud? 

Hør salmistens ord; la dem bli din egen.  Vær oppmerksom på salmistens råd og «Alltid har . . . Herren framfor» deg (v. 8).  Husk at Gud holder deg i hans hender og elske deg veldig høyt. Forestille deg selv  i Guds hender.   La denne opplevelsen bli din styrke og en kilde av dyp fred.

Kan du føle salmistens glede?  Det er gleden som har rotfeste i kjennskapet til Guds omsorg for oss.  Gud vil ikke forlate oss.  Faktisk, Gud vil gjøre noe mye bedre: Gud vil lede oss til liv og glede i overflod.

     

Today’s Psalm 16 is a beautiful prayer of confidence to God who holds our life in his hands.

Are you worried about someone?  Something?  When you are worried, do you focus on the problem or on God? 

Hear the Psalmist’s words; let them be your own.  Heed the Psalmist’s counsel and always have the Lord before you.  Remember that God holds you in his hands and loves you very much.  Picture yourself in God’s hands.  Let this realization be your strength and a source of deep peace.. 

Can you feel the Psalmist’s joy?  It is a joy which is rooted in the knowledge of God’s care for us.  God will not abandon us.  God will do even more:  God leads us to life and joy in abundance.