Blogg

 

O Sapientia - Å Visdom - O Wisdom

Posted on

mysteryofGodcloud

O Sapientia. Å, Visdom,  du evige Ord som Gud har talt.  Du råder for hele verden.  Sterk og mild leder du alt.  Kom og lær oss å leve klokt og rett!

Det gamle testamentet forteller oss at Visdom, et kjennetegn på Gud og nesten en personifikasjon av Gud, var hos Gud fra begynnelsen.  Se, f.eks. Ordspråk 8,22-31:  «Herren bar meg fram, som sitt første verk, før hans gjerninger i fjerne tider. . . .i begynnelsen, før jorden ble til.»  Visdom sier, i Siraks bok:  «Jeg utgikk fra Den Høyestes munn . . . .  Jeg hadde min bolig i det høye» (24,3-4; se også Visd 7,22-8,1).

Det er lett å se likhetene mellom disse tekstene og Johannes beskrivelse av Ordet hos Gud i prologen til hans evangelium (1,1-18).  Dette «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss»  (v. 14).  Ja, Ordet ble et menneske så at han kunne vise oss Guds kjærlighet til oss og Guds visdom i vårt liv.  Hellige Paulus sier at Jesus er «Guds kraft og Guds visdom» (1 Kor 1,24). 

Er du villig å lære Guds visdom?  En visdom som kom ned fra himmelen og ble født som et menneske i en stall og lå i en krybbe «for det var ikke husrom» for ham og hans foreldre (Lukas  2,7) . . . En visdom som ble et menneske og som levde et  tilbaketrukket og ordinært liv i tretti år og i sine siste tre år var en vandrende preker som forkynte Guds rike og helbredelse . . .En visdom som ble et menneske og ble korsfestet i skam som en forbryter for at vi skulle ha evige liv hos Gud . . .       Er du villig å lære av ham?

Kom, Herre Jesus, lær oss sann visdoms vei i vårt liv.

     

O Sapientia. O Wisdom, Eternal Word that God has spoken.  Strong and gentle counselor, you are leader and guide for us all.   Come and teach us to live wisely and rightly.

The Old Testament tells us that Wisdom, a characteristic of God, indeed almost a personification of God, was with God from the beginning.  See, for example, Proverbs 8,22-31: ". . . before the beginning of the earth . . . when there were no depths, I was brought forth."  In the book of Sirach, Wisdom says: "I came forth from the mouth of the Most High, and covered the earth like a mist.  I dwelt in the highest heavens" (24,3-4; see also Wisdom 7,22-8,1).

It is easy to see the similarities between these texts and John’s description of the Word with God in the prologue of his Gospel (1,1-18).  This “Word became flesh and made his dwelling among us” (v. 14).  Yes, the Word became flesh so that he could show us God’s love for us and God’s wisdom for our life.  St. Paul says that Jesus is “God’s power and God’s wisdom” (1 Cor 1,24).

Are you willing to learn God’s wisdom?  A wisdom which came down from heaven and was born as a human being in a stall and laid in a manger because there was no room in the inn for him and his parents (Luke 2,7) . . . A wisdom which became a human being and lived a hidden and ordinary life for thirty years and in his last three years was an itinerant preacher  who proclaimed God’s kingdom and healing . . . A Wisdom that became a human being and was crucified in shame as a criminal so that we could have eternal life with God . . . Are you willing to learn from him? 

Come, Lord Jesus, teach us the way of true wisdom in our lives.