Blogg

 

O Adonai - Å Herre - O Lord

Posted on

for Kristi kongen

O Adonai.  Å Adonai, du høvding over Israels hus.  Du talte til Moses fra tornebuskens flammer og gav ham loven på Sinai berg.  Strekk ut din sterke arm og frels oss fra syndens åk.

I dag, fokuserer vi på Herren som åpenbarte seg for Moses i den brennende busken (2 Mos 3,1-15) og ga ham loven på Sinai berg (2 Mos 19-20; 32-34).  Begge historiene forteller oss om forholdet Gud har til sitt folk.  Gud er en som vil redde sitt folk fra slaveri i Egypt.  Gud er en som er «barmhertig og nådig . . . sen til vrede og rik på miskunn og sannhet» til sitt folk (2 Mos 34,6).

Tittelet «Adonai» betyr «Herre» og  var opprinnelig  et navn for Gud i Det gamle testamentet.  Det er også et navn for Jesus i Det nye testamentet  som vi leser i Lukas 2,11: den nyfødte Jesus er «Messias, Herren» (se også Fil 2,11).  Gjennom hele evangeliene, viser Jesus oss Guds barmhertighet og kaller oss til å være og gjøre det samme mot hverandre (se Lukas 6,36; 10,25-37).

Herrens lovene lærer oss hvordan vi skal leve i det rette forholdet med Gud og med hverandre.  Men ofte sier vi «nei», ofte, feiler vi og synder vi. 

Men den «barmhertig og nådig» Gud elsker oss mer enn noe «nei» eller feil eller synd som vi har gjort.  Hvis vi angrer og vender tilbake til ham, glemmer Han våre synder (se Mika 7,18-19).  Som Pave Frans har sagt, vil barmhjertighet alltid våre størrere enn noe synd.  Ingenting kan sette grenser på Guds kjærlighet til oss.  Gud er alltid rede til å tilgi.  Gud ønsker at vi skal være lykkelig og fredfulle.

Tror du det?  Tror du i Guds barmhertighet for deg?  Tror du på Guds ønsker for deg?  At Gud strekker ut sin hånd til deg?  Vil du ta den?

Måtte du og Herren møte hverandre i denne Adventstid.  Måtte forholdet mellom dere bli stadig dypere.

Kom, Herre Jesus, strekk ut din hånd og få min.

     

O Adonai.  O Lord, ruler over the house of Israel. You spoke to Moses from the burning bush and gave him the Law on Mt. Sinai.  Stretch out your strong arm and free us from the yoke of sin.

Today, we focus on the Lord who revealed himself to Moses in the burning bush (Exod 3,1-15) and gave him the Law on Mt. Sinai (Exod 19-20,32-34).  Both stories tell us about the relationship God has with his people.  God is someone who will deliver his folk from slavery in Egypt.  God is someone who is “merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness” towards his people (Exod 34:6).

The title “Adonai” means “Lord” and was a name for God in the Old Testament.  It is also a name for Jesus in the New Testament as we read in Luke 2,11: the newborn Jesus is “Christ, Lord” (see also Phil 2,11).  Throughout the Gospels, Jesus shows us God’s mercy and calls us to be and do the same towards each other (Luke 6,36; 10,25-37).

The Lord’s laws teach us how we should live in the right relationship with God and with one another.  But often, we say no; often, we fail and sin.

But the “merciful and gracious” God loves us more than any “no” or failure or sin we have done.  If we repent and turn back to him, he forgets our sins (see Micah 7,18-19).  As Pope Francis has said, mercy will always be greater than any sin.  Nothing can set limits to God’s love which is always ready to forgive.  God wants us to be joyful and peaceful.

Do you believe that?  Do you believe in God’s mercy for you?  Do you believe in God’s desires for you?  That God stretches out his hand to you – will you take it?

May you and the Lord meet one another in this Advent season and may your relationship grow ever deeper. 

Come, Lord Jesus, stretch out your hand and receive mine.