Blogg

 

O Radix Jesse - Å, skudd på Isai rot - O root of Jesse's stem

Posted on

jesses stump

O radix Jesse. Å, skudd på Isai rot, underfulle tegn for alle folkeslag.  Konger skal tie når du taler, og folkeslag skal bøye kne.  Kom, Herre, frels oss!

Isai var far til Kong David (1 Sam 16-17), og det var til David at Gud lovte: «Dit hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid» (2 Sam 7,12-14). 

Men, dessverre, Babylonerne ødela Jerusalem og kongen ble en fange.  Ingen etterkommer av David ble konge av Israel på mange århundrer.  Israels profeter mente at Gud var trofast og at Guds løfter var pålitelige.  Hele Israel ventet på den dagen da en ny konge skulle komme, en etterkommer av David, Guds salvede (= Messias på hebraisk, Kristus på gresk), på tronen i Jerusalem.  

Evangeliene forteller oss at Jesus er denne etterkommeren av David (Lukas 1,32; se Matteus 1-2).  Han er Messias/Kristus.  I Johannes Åpenbaring, den oppstandne Kristus sier: «Jeg er Davids rotskudd og ætt» (22,16).

Hvordan er Messias Isais rot?  Det er Herren som er opphavet til løftet.  Det er Herren som har grunnlagt Davids hus.  Det er Herren som oppfyller løftet.

Jesus er skuddet fra Isais stubbe som er løvte i Jesaja 11:1-10.  Dette skuddet skal ha Guds Ånd: en Ånd av av visdom og forstand, råd og styrke, kunnskap og frykt for Herren, rettferdige dommer, og omsorg for de hjelpeløse og fattige.  Hvor mye vår verden trenger disse.

I denne Adventstiden, ber vi om at vi må være et skudd fra Isai rot (se Joh 15,1-8).  Vi ber om at vi får hans Ånd.  Kom, Herre, gi oss din Ånd.  Kom, Herre, og frels us.

     

O radix Jesse.  O, root of Jesse’s stem, wonderful sign for all peoples.  Kings shall be silent when you speak, and all nations shall bend the knee.  Come, Lord, save us.

Jesse was the father of King David (1 Sam 16-17). And it was to David that God promised “Your house and your kingdom shall endure forever (2 Sam 7,12-14). 

But, unfortunately, the Babylonians destroyed Jerusalem and the king was taken as a prisoner.  No descendant of david became king for many centuries.  The prophets knew that God was trofast and that God’s promises were trustworthy.  All Israel waited for the day when there would be a new king, a descendant of David, God’s Anointed (= Messiah in Hebrew, Christ, in Greek), on the throne in Jerusalem.

The Gospels tell us that Jesus is this descendant of David (Luke 1,32; see also Matthew chapters 1-2).  He is the Messiah, the Christ.  In the book of  Revelation, the risen Christ says: “I am the root and descendant of David” (22,16).

How is the Messiah the root of Jesse’s stem?  Is is the Lord who is the origin of the promise.  It is the Lord who has established David’s house.  It is the Lord who fulfills the promise.

Jesus is the shoot from Jesse’s stem that is promised in Isaiah 11:1-10.  This shoot shall have God’s Spirit: a Spirit of wisdom and understanding, counsel and strength, knowledge and fear of the Lord, right judgments, and care for the helpless and poor.  How much our world needs these.

In this Advent season, we pray that we may be a shoot from Jesse’s stem (see Joh 15,1-8).   We pray that we might receive his Spirit.  Come Lord, give us your Spirit.  Come, Lord, come and save us.