Blogg

 

O Clavis David - Å nøkkel til Davids hus -- O Key of David

Posted on

keyofdavid

O Clavis David.  Å, nøkkel til Davids hus, du Israels kongestav.  Når du åpner, skal ingen lukke til, når du lukker, skal ingen åpne.  Løs fangene av syndoms lenker og før dem ut av dødens skygge.

På Kong Davids tid, var det slottsforvalteren som stod foran kongens hus.  Han hadde makt over hvem kunne komme inn i kongens nærvær (Jes 22,22).

I Johannes Åpenbaring 3,7, er det den oppstandne Kristus som «har Davids nøkkel, som åpner så ingen kan stenge og stenger så ingen kan åpne».

Tenk på hvordan Jesus har åpnet Guds rike for alle mennesker.  Gjennom hele evangeliene, kalte og inviterte han mennesker til å være hans disipler og å  leve som han lærte.  Og han kaller og inviterer mennesker ennå. 

Hva betyr Guds rike for deg?  Er det en realitet for deg nå?  Husk hva vi ber i Fader Vår:  «La ditt rike komme.»  Hva mener du når du ber det?  Har vi noe ansvar for Guds rike?

Reflekter også over disse spørsmålene:  Hva har Jesus «åpnet» for deg personlig?  Tenk på det, selv skriv en liste.  Hva trenger å være åpnet for deg?  Hva vil du legge bak deg?  Et «kapittel» eller hendelser som kan lukkes, så du kan se frem til det Gud åpner for deg nå og i fremtid?

I denne Adventstiden, la Jesus lukke disse tingene.  La han åpne nye dører for deg.  Han kan og skal åpne, men du må tre over terskelen.  Vil du? 

Kom, Herre Jesus, før oss ut av alle mørkets skygge i vårt liv.  Før oss til lysets og livets vei. 

   

O Clavis David.  O Key of David’s house.  When you open, no one can close; when you close, no one can open.  Free prisoners from the chains of sin and lead them out of the shadow of death.

In King David's time, the official who had the "key of the House of David" stood at the entrance of the palace.  He had authority over who could come into the king's presence (Isa 22,22).

In the book of Revelation, it is the Risen Jesus who "has David's key, who opens so no one can close and closes so no one can open" (3,7).

Think about how Jesus has opened God's kingdom for all people.  Throughout the gospels, he called and invited people to be his disciples and to live as he taught.  And he calls and invites people still. 

What does the "kingdom of God mean to you?  Is it a reality for you now?  Remember what we pray in the Lord's prayer:  "Your kingdom come."  What do you mean when you say that?  Do we have any responsibility for the kingdom of God?

Reflect also on these questions:  What has Jesus "opened" for you personally?  Think about that, even make a list.  What do you need to have opened for you?  What do you need to put behind you?  A "chapter" or event in your life which can be closed, so you can look to what God is opening for you in the future?

In this Advent season, let Jesus close these things.  Let him open new doors for you.  He can and will open, but you must step over the threshhold.  Will you?

Come, Lord Jesus, lead us out of all the shadows of death in our life.  Lead us to the way of light and life.