Blogg

 

O Oriens - Å solrenning - O Rising Dawn

Posted on

sunrisepurple

O Oriens.  Å solrenning, du glans av det evige lys,rettferds sol.  Kom lyss for dem som sitter i mørke og dodens skygge.  Kom, Herre, frels oss.

Mørke.  Så mye av verden dekkes av det.  Ikke på grunn av få timer med dagslys, men på grunn av mørke av redsel og vold, av hat og hevn – og ikke bare i verden, men selv i våre egne hjerter.  I tillegg, er det mørke av sykdom og død, og av alt som er ukjent, av alt som vi er redde for.

Men Den hellige skrift forteller oss at Gud er lys og at mørket ikke har overvunnet det (Joh 1,5).  Jesus er «det sanne lys, som lyser for hvert menneske» og han kom til verden (Joh 1,9). 

Nå venter vi på Han som vil komme igjen, ikke bare ved tidens ende, men nå.  Han kommer nå, ja, på forskjellige måter, f. eks.,  i Den Hellige Kommunionen og de andre sakramentene, i Skrift, i stille bønn.  Hold fast på det.  Vær oppmerksom på ham.  Vent på ham.  La hans lys skinner i ditt hjerte og i vår verden.

   
   

O Oriens.O Rising dawn, you glance of the eternal light, sun of justice.  Come shine on those who sit in darkness and the shadow of death.  Come, Lord, save us.

Darkness.  So much of the world is covered in it, not only because of fewer hours of daylight, but because of the darkness of fear and violence, of hate and revenge – and not only in the world,  but even in our own hearts.  In addition, there is the darkness of sickness and death, and of all that is unknown, of all that we are afraid of.

But Scripture tells us that God is light, and the darkness has not overcome it (Joh 1,5).  Jesus is “the true light who enlightens everyone” and he has come into the world.

We wait now for Him who will come again, not only at the end of time, but now.  He comes now, yes, in different ways, for example, in Holy Communion and the other sacraments, in Scripture, in quiet prayer.  Hold on to it.  Be attentive to him.  Wait for him.  Let his light shine in your heart and in our world.