Blogg

 

Vann til Vin -- Water to Wine

Posted on

2016-01-16 14.05.50

I dagens evangelium (Joh 2,1-11), ser vi Jesus på en bryllupsfest.  Hans mor og andre slektninger var også der.  Ta en pause her og tenk på det.  Jesus var på en bryllupsfest.  Tenk på din opplevelse fra en bryllupsfest, om gleden, om musikk, om sangen og dansen – alt med venner.  Feiringen er en stor glede for alle.  Ja, Jesus opplevede det. 

På denne tiden, som nå, i midt-østen, kunne en bryllupsfest vare i flere dager.  Kanskje det er derfor de gikk tom for vin.  Hva en stor ydmykelse for bryllupsparet!

Jesu mor ba ham å gjøre noe.  Selv om det lyder som om han var nølte til å begynne med, gjorde Jesus noe.  Han forandret vann til vin, og denne vinen var bedre enn vinen bryllupsgjestene hadde drukket tidligere.

Johannes forteller oss at dette var det første tegnet som Jesus gjorde.  Johannes bruker ordet «tegn» for Jesu mirakler som viser oss Jesu makt og herlighet.  Mirakler eller tegn leder mennesker til å tro på Jesus.

Er det noe som er en stor ydmykelse for deg nå?  Noe du mangler?  Noe du ikke har nok av?  Be Jesus å gjøre noe – å forandre det du har uten hensyn til hvor lita det er eller hvor vannlig.  Jesu makt kan gjøre vidunderlige ting – ja, selv nå, selv for deg, særlig for deg.  Be Ham.  Forvent at Han gjør noe.  Du vil oppleve hans makt i ditt liv.

     

In today’s gospel (John 2,1-11), we see Jesus at a wedding feast.  His mother and other relatives are also there.  Pause here and think about that.  Jesus was at a wedding feast.  Think about your own experience of a wedding feast, the joy, the music, the song and dance, all with friends.  The celebration is a great joy for all.  Yes, Jesus experienced this.

At that time, as now in the Middle East, a wedding feast could last for days.  Perhaps that is why they ran out of wine!  The bride and groom must have been so embarrassed.

Jesus’s mother asked him to do something.  Even though it sounds like he was hesitant at first, Jesus did something.  He changed water to wine, and this wine was better than the wine the wedding guests had drunk earlier.

John tells us that this was the first sign that Jesus did.  John uses the word “sign” for Jesus’s miracles which show us Jesus's power and glory.  Miracles or signs lead people to believe in Jesus.

Is there something that is a great embarrassment for you now?  Something you lack?  Something you need?  Ask Jesus to do something – to change what you have regardless of how little or how common.  Jesus’s power can do wonderful things – yes, even now, even for you, especially for you.  Ask him.  Expect him to do something.  You will experience his power in your life.