Blogg

 

Hvem er du, fariseeren eller tolleren?

Posted on

I dagens evangelium (Lukas 18,9-14), hører vi den velkjente lignelsen om fariseeren og tolleren som gikk opp til templet for å be.  Fariseeren «hadde rett i» at det er galt til å svindle, gjøre urett, bryte ekteskapet, osv. og at det er godt å faste, å gi tiende til dem som er i nød, osv., og han levde deretter.  Men fariseeren så ned på alle andre mennesker.

Ser han noe i seg selv som var galt eller synd?  For eksempel at han ser ned på andre?  At han setter seg høyt over, tror seg bedre enn andre?  Trenger han Gud for noe annet enn å belønne ham?  Ser han seg selv som en skapning for Gud?  Har han noe frykt for Gud?

På den annen side hadde tolleren stor respekt og ærefrykt for Gud.  Han kjente seg selv som en synder.  Det var lett i hans yrke, å svindle og gjøre urett.   Han visste at det var Gud som dømmer ham.  Han kunne bare si, som han sto for Gud: «Vær meg synder nådig». 

Og det var han, tolleren, sa Jesus, som var rettferdig for Gud, som var i rett forhold til Gud.  Han erkjente sin synd.  Han visste at Gud var nådig og barmhjertig (2 Mos 34,6; Sal 145,8).  Han visste at han hadde behov for Gud. 

Hvem er du, fariseeren eller tolleren?

   

In today’s Gospel (Luke 18,9-14), we hear the well known parable about the Pharisee and the tax-collector who went up to the Temple to pray.  The Pharisee “had it right” that it is wrong to swindle, to act unrighteously, to be unfaithful to one’s spouse, etc. and that it is good to fast, to tithe, and to help those in need.  And so he acted according to what he knew was the right thing to do.  But the Pharisee looked down on other people.

Did he see anything in himself that was wrong or sin?  For example, that he looked down on others?  That he set himself higher than others? That he believed himself to be better than others?  Did he need God for anything other than to reward him?  Did he see himself as a creature before God?  Did he have any fear of or respect for God?

On the other hand, the tax-collector had a great respect for God.  He knew himself to be a sinner.  It was easy in his profession, to swindle and do wrong.  He knew that it was God who would judge him.  He could only say, as he stood before God, “have mercy on me, a sinner.”

And it was he, the tax collector, said Jesus, who was righteous before God, who was in the right relationship with God.  He recognized his sin.  He knew that God was merciful and gracious (Exod 34,6; Psalm 145,8).  He knew that he had need for God’s mercy.

Which are you, the Pharisee or the tax-collector?