Blogg

 

Levende for Gud i Kristus Jesus -- Alive for God in Christ Jesus

Posted on

shadowcrossgarden

En av mine favoritt-bibeltekster er Romerne 6,3-11. Paulus’ ord snakker dypt til hjertet mitt. 

”Vet dere ikke . . .,” skriver Paulus, vet dere ikke og tror dere ikke hva som har skjedd for dere og til dere i dåpen?  Din dåp var en dåp inn i Kristi død og oppstandelse.  Nå er dere ”levende for Gud i Kristus Jesus” (Rom 6,11).

Hva betyr det å være levende for Gud i Kristus Jesus?  For meg, betyr det å være levende for Gud i Kristus Jesus at Kristus lever i meg.  Det er å kjenne at han er med meg og i meg.  Det er å kjenne at han elsker meg betingelsesløst og å vite at hans makt – den samme kraft som reiste Jesus fra de døde – virker i meg.  Det er en kraft som kan hjelpe meg å overvinne fristelse fordi Jesus har overvunnet synd og død.  Det at Kristus lever i meg gir meg fred - en fred som overvinner alle vanskeligheter, alle lidelser jeg møter i hverdagen.  Ingenting kan skille meg fra hans kjærlighet.

Dette er Guds gave til meg i dåpen – det er en gave.  Enten jeg kjenner det eller ikke, enten jeg tror det eller ikke, er det virkeligheten.  Men hvilken forskjell det kan gjøre om jeg tror!

Vit og tro at Kristus lever i deg. Død, synd, lidelse, vanskeligheter - ingen av disse har makt over deg nå. Du er levende for Gud i Kristus Jesus.

     

One of my favorite Scripture passages is Romans 6,3-11.    Paul’s words deeply touch my heart and resonate within me. 

“Do you not know . . .,” writes Paul, do you not know and believe what has happened for you and to you because of your baptism?  Your baptism was a baptism into Christ’s death and resurrection.  Now you are “alive for God in Christ Jesus” (Rom 6,11).

What does it mean to be alive for God in Christ Jesus?  For me, to be alive for God in Christ Jesus means that Christ lives in me.  It is to know that he loves me unconditionally and to know that his power -- the same power that raised Jesus from the dead -- works in me.  It is a power which can help me to overcome temptation because Jesus has conquered sin and death.  Christ living in me brings peace -- a peace that surpasses whatever difficulties, whatever sufferings I encounter in daily life.  Nothing can separate me from his love.

This is God’s gift to me in baptism – it is a gift.  Whether I recognize it or not, whether I believe it or not, it is the reality.  But what a difference it can make if I do believe it!

Know and believe that Christ lives in you. Death, sin, suffering, difficulties – none of these have power over you now.  You are alive for God in Christ Jesus.