Blogg

 

Hva finner du i ditt hjertes jord? -- What do you find in the soil of your heart?

Posted on

kind of soil

«Måtte Gud gi at disse ord bærer frukt i våre liv.»  Slik ber priorinnen etter evangelielesningen i vigilien vår. 

Dagens evangelium, lignelsen om en bonde som sådde (Matteus 13:1-23), handler om å bære frukt.  Hvilket frø er du?  Hvordan er ditt hjertes jord?  Trenger frøet inn i hjerte ditt?  Eller blir det bare liggende på overflaten?  Hellige Benedikt kaller oss til å høre med vårt hjertes øre.  Kommer frøet til å slå rot i ditt hjertes jord?   Eller vokser det bare til det kveles av engstelser og fristelser? 

Bruk dagen i dag til å se på frøet Gud ønsker å så i ditt hjerte.  Hva finner du i ditt hjertes jord?

«Måtte Gud gi at disse ord bærer frukt i våre liv.» 
     

«May God grant that these words bear fruit in our lives.»  So prays the prioress after the reading of the Gospel during Vigils, our early morning prayer.

Today’s gospel, the parable about the farmer who sowed seed (Matthew 13,1-23) is about bearing fruit.  Which seed are you?  What kind of soil is in your heart?  Does the seed penetrate your heart?  Or does it fall only on the surface?  St. Benedict calls us to listen with the ear of our heart.  Does the seed take root in the soil of your heart?  Or does it grow only to be choked by worries and temptations?

Take time today to look at the seed God wants to plant in your heart.  What do you find in the soil of your heart?

«May God grant that these words bear fruit in our lives.»