Blogg

 

Jeg takker deg av hele mitt hjerte -- I thank you God with all my heart

Posted on

Dagens takksigelses- og og  lovprisningssalme (Sal 138) er en hjertelig respons fra en somhar hatt en dyp og kraftig opplevelse av Guds forløsning – et svar på bønn angående en bestemt livssituasjon (v. 3). Stopp opp et øyeblikk med denne realiteten.

Ikke ta lett på kvalene og maktesløsheten som det antydes at salmisten opplevde. Vi har alle «vært der» en eller annen gang, kanskje flere ganger.

Opplevelsen av maktesløshet og svakhet stiller oss ansikt til ansikt overfor kjensgjerningen at vi er skjøre, menneskelige skapninger. Vi er støv, formet av vår Skapers hånd (1 Mos 2,7; Jes 43 1.7; 45,11). Men de hendene som så kjærlig skapteoss i det guddommelige bildet (1 Mos 1,26–27), vil ikke forlate oss (se Jes 43,1–7), akkurat som salmisten ikke ble forlatt. Både Salmisten og vi blir frelst av Guds høyrehånd (v. 3). Vi blir holdt i de hendene (Jes 49,16).

Har du hatt en slik opplevelse av Guds forløsning? Når? Hvordan opplevdes det?  Gikk det langt utover hva du hadde forestilt deg kunne hende eller bli resultatet?  Hva var svaret ditt? Var det lovprisning og takksigelse til den Gud som utrettet slike undre for deg? Som var trofast mot deg?

Det er så viktig at vi ikke bare husker det Gud har gjort for oss, men alltid holder fast ved disse minnene i vårt sinn og hjerte. Det er grunnlaget for trygghet og tillit til at vi vil fortsette å erfare Guds varige støtte og forløsning (v. 8).

Fra En glede ingen kan ta fra deg av Anne Elizabeth Sweet, OCSO Oslo:St.Olavsforlag, 2015.  Brukt med tillatelse.

 

     

Today’s psalm of gratitude and praise (Psalm 138) is the heartfelt response of one who has had a deep and powerful experience of God’s deliverance –an answer to prayer concerning a particular life-situation (v. 3).  Pause for a moment with this reality.  Don’t lightly pass over the implied anguish and powerlessness the Psalmist experienced.   We’ve all “been there” at one time or another, perhaps many times.

 The experience of powerlessness, inability, weakness and fragility brings us face to face with the reality that we are frail, human creatures.  We are but dust, shaped by the hands of our Creator (Gen 2,7; Isa 43,1.7; 45,11).  But those hands that so lovingly created us in the divine image (Gen 1,26-27) will not forsake us (see Isa 43,1-7) just as the Psalmist was not forsaken.   Both the Psalmist – and we—are saved by God’s right hand (v. 3).  We are held in those hands (Isa 49,16).

Have you had such an experience of God’s deliverance?  When? What was it like?  Did it far exceed what you imagined could happen or be?  What was your response?  Was it praise and thanksgiving to the God who worked such wonders for you?   Who was faithful to you?

 It is so important not only that we remember what God has done for us, but keep that memory ever before us in our minds and hearts.  It is the basis of confidence and trust in the continued experience of God’s constant support and deliverance (v. 8).