Blogg

 

"Dere er verdens lys" -- "You are the Light of the World"

Posted on

row of candle flames
 

I forrige ukes blogg, snakket vi om Jesus som det sanne lys i verden. I dagens evangelium, forteller han disiplene - "dere er verdens lys(Matt 5,14). Siden vi er hans disipler i dag, sier han det til oss også. Lyset som vi skal ha med oss er hans lys, skinnende i våre hjerter (2 Kor 4,6).

 

Hver av oss må spørre oss selv hvordan vi er verdens lys.  Å la vårt lys skinne er en befaling vi har mottatt fra Jesus (Matt 5,16) – ikke noe vi kan ignorere eller unnlate å ta alvorlig.

 

Kanskje har du, som jeg en gang, lurt på hvordan et kloster er et lys for verden?  Hvordan er munker og nonner som bor og arbeider innenfor et kloster et lys for verden?  Hva gjør de for andre?

 

Jeg tror at selve eksistensen av vårt kloster er et vitne for de som vet at vi er her.  Folk som besøker klosteret vårt, snakker om den dype freden de opplever i kirken vår.  Den freden kommer av Herrens nærvær og det faktum at bygningen brukes til bønn. 

 

Vår livsstil er svært forskjellig fra livsstilen til folk som ikke bor i et kloster.  Kanskje folk lurer på hvorfor vi velger denne måten å leve på?  Egentlig er det Gud som valgte denne måten for oss, men gledeligvis aksepterte vi det.  Forhåpentligvis er det et vitne til andre om troen på Gud.  Forhåpentligvis er det et vitne om både viktigheten og kraften i bønn.

 

Hva gjør vi? Vi ber, det er vårt viktigste arbeid. Vi kommer sammen for å prise Gud syv ganger om dagen. En del av vår tid for bønn er forbønn for andres behov. Vi tilbyr også gjesterom for de som ønsker å komme retrett. Å være et monastisk nærvær er hva våre liv handler om.

 

Tautra Mariakloster er ikke bygget på en høy ås – vi er ikke en by på et fjell som i dagens evangelium.  Men på en måte kan lyset fra vårt kloster ses på lang avstand.  Kirken vår har et glasstak – så lysene fra vår kirke lyser opp himmelen.  Forhåpentligvis vil de som ser dette lys bli minnet om at Gud blir priset og at noen ber for dem, for vårt land og for behovene til hele verden.  Måtte Kristi lys alltid være vårt livs lys.
 

church roof at night 

 

In last week’s blog, we spoke of Jesus as the true Light of the world.  In today’s Gospel, he tells his disciples – “you are the light of the world” (Matthew 5,14).  Since we are his present day disciples, he says that to us as well.   The light which we are to bring is his light, shining in our hearts (2 Corinthians 4,6).

 

Each of us must ask ourselves how are we the light of the world?  To let our light shine is a command we have received from Jesus (Matthew 5,16) – not something we can ignore or fail to take seriously.

 

Perhaps you have wondered, as I once did, how a monastery is a light for the world.  How are monks and nuns who live and work within a monastery a light for the world?  What do they do for others?

 

I believe that the very existence of our monastery is a witness to those who know we are here.  People who visit our monastery speak of the deep peace they experience in our Church.  That peace comes from the presence of the Lord and the fact that the building is used for prayer. 

 

Our lifestyle is very different from that of people who do not live in a monastery.  Perhaps they wonder why we choose this way – actually, it is God who chose this way for us, but happily, we did accept it.  Hopefully, it is a witness to others of faith in God.  Hopefully, it is a witness of both the importance and the power of prayer. 

 

What do we do?  We pray; that is our most important work.  We come together to praise God seven times a day.  One part of our time of prayer is intercession for the needs of others.  We also provide guest accommodations for those who wish to come for retreat.  Being a monastic presence is what our life is about.

 

Tautra Mariakloster is not built on a high hill –we are not a city on a mountain as in today’s Gospel.  But there is one way in which the light of our monastery can be seen for quite a distance.  Our Church has a glass roof – so the lights from our Church brighten the sky.  Hopefully, those who see this light will be reminded that God is being praised and that someone is praying for them, for our land, and for the needs of the world.  May Christ’s light always be the light of our life.