Blogg

 

Valget vårt: Liv eller død; Our Choice: Life or Death

Posted on

 

Dagens skrifter taler til oss om det grunnleggende valg vi har i livet: å velge livet eller å velge døden (se Sirak 15,15-20; 5 Mos 30,15-20). Hvor mange av oss innser at dette er et valg? Hvor mange mennesker lar seg ikke bare bli ført av de påvirkninger som omgir dem, uten egentlig å tenke alvorlig over hvilken retning livet deres tar?

Dagens evangelium tar opp temaet «valg» på en annen måte. Det taler om det «noe mer» som Jesus ber om - noe mer enn bare bokstavelig talt å holde loven. Det er ikke nok hvis vi vil bli hans disipler.

Visste du at evangeliet forteller historien om et kall til disippelskap som ikke ble hørt? (Markus 10, 17-27) Den unge mannen holdt alle budene, men han kunne ikke gjøre dette «noe mer». Han gjenkjente ikke det som var sann rikdom.

Som Paulus forteller oss i dagens andre lesning fra 1 Korinterbrev (1,18-2,10), virker Jesu visdom tåpelig i forhold til hva verden - alt annet enn Jesus - betrakter som visdom. Likevel er korsets «dårskap» Guds visdom som fører til evig liv og lykke.

Søker du Jesu visdom? Er du villig til å gi avkall på verdens visdom og verdens rikdom for å være hans disippel?

     

Today’s Scriptures speak to us of the basic choice that is ours in life: to choose life or to choose death (see Sirach 15,15-20; Deuteronomy 30,15-20).  How many of us realize that this is a choice.  How many people, unfortunately, simply let themselves be carried along by whatever influences surround them, without really giving serious thought to the direction their life is taking.

Today’s Gospel addresses the theme of “choice” in another way.  It speaks of the “something more” that Jesus asks for – something more than the keeping of the mere letter of the law.  This is not enough if we would be his followers.

Did you know that the Gospel records the story of a call to discipleship that was not heeded (Mark 10, 17-27)?  The young man was keeping all of the commandments; he just couldn’t do the something more.  He couldn’t recognize what constituted true riches.

As St. Paul tells us in today’s second reading from 1 Corinthians (1,18-2,10), the wisdom of Jesus seems foolish when compared with what the world—anything other than Jesus—calls wisdom.  Yet, Jesus’ “foolishness” of the cross is the wisdom of God that leads to everlasting life and happiness.

Are you seeking the wisdom of Jesus?  Are you willing to renounce the world’s wisdom and the world’s riches to be his follower?

pilgrimswaycross