Blogg

 

Vær hellig! Be holy!

Posted on

pink sky
 

Vær hellig!     

 

”Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.” – dette var befalingen til alle israelitter da Gud talte til Moses på Sinai (se 3 Mosebok 19,2, dagens første messelesning).  Befalingen var ikke bare for de levittiske prestene, men for hele folket.  Kanskje tenker vi på hellighet som noe man bruker bare om "religiøse" folk og at det ikke har noe som helst å gjøre med "vanlige" folk.  Men det er ikke sant.  Alle er kalt til hellighet.

 

Visste du at da Paulus skrev brevene sine til de tidlige kristne felleskapene, kalte han dem ”hellige”?  (Se, f.eks., 1 Kor 1,2-3; Ef 1,1; Fil 1,1).  Det er ikke på grunn av hva de gjør eller er i seg selv, men på grunn av det faktum at Kristus lever i dem gjennom dåpen.  Deres hellighet er helligheten som kommer fra Gud.

 

  
Spørsmålet blir da, hva betyr det å være hellig slik Gud er hellig?  Vi finner et svar i Guds beskrivelse av seg selv til Moses:  ”Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet” (2 Mos 34,6-7).  Slik som Gud er, slik må vi bestrebe oss på å være mot hverandre.

 

Dagens evangelium lærer oss også om hva det betyr å være som Gud.  Jesus sier, ”Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen” (Matt 5,48).  Dette verset er årsak til problemer for mange folk – hovedsaklig fordi de ikke forstår betydningen av ”fullkommen” slik det brukes her.  Det er ikke snakk om feilfrihet.  Det greske ordet Matteus bruker her, betyr direkte oversatt ”moden.”  Vi kan tenke på det som modnet eller vokst til den personen som Gud har skapt oss til å bli, som en person skapt i Guds bilde (1 Mos 1,26).

 

Det er også verdt å legge merke til at i Lukasevangeliet sier Jesus: ”Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig” (Lukas 6,36) – og det bringer oss tilbake til Guds ord i 2 Mosebok som vi siterte tidligere.

 Hva betyr det for deg å ”være” hellig?  Å ”bli” den personen Gud har skapt deg til å bli?

   

Be holy!

 

”You shall be holy for I, the Lord your God, am holy.” – so were all the Israelites commanded when God spoke to Moses on Mt. Sinai (see Lev 19,2, today’s first reading at Mass).   The command was not just for the Levitical priests, but for all the people.  Perhaps we think of holiness as something only applicable to “religious” people and having nothing at all to do with “ordinary” people.  But that simply isn’t true.  All people are called to holiness.

 

Did you know that when St. Paul wrote his letters to the early Christian communities he addressed them as “holy ones”?  (See, for example, 1 Cor 1,2-3, Eph 1,1; Phil 1,1).  This is not because of what they do, or are in themselves, but because of the fact that Christ lives in them through their baptism.  Their holiness is the holiness that comes from God.

 

The question arises then, what does it mean to be holy as God is holy?  We find an answer in the way God described himself to Moses: “The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, forgiving iniquity and transgression and sin . . .” (Exod 34,6-7).  As God is, so must we strive to become in our dealings with one another.

 

Today’s Gospel also instructs us on what it means to be like God. Jesus says, “you must be perfect as your Heavenly Father is perfect” (Matt 5,48).  That verse has caused a lot of problems for many people – mainly because they don’t understand the meaning of “perfect” as it is used here.  It is not a question of being flawless or never making mistakes.  The Greek word used here by Matthew literally means “mature.”  We might think of this as having matured or grown into the person God has created us to become – which is a person created in God’s image and likeness (Gen 1,26)! 

 

It is also worth noticing that in Luke’s account of Jesus’ teaching, the word is “compassion” – you must be compassionate as your heavenly Father is compassionate (Luke 6,36) – and that brings us full circle to the text from Exodus.

 

What does it mean for you to “be” holy?  To “become” who God has created you to be?