Blogg

 

Er du en som bekymrer seg? -- Are you a worrier?

Posted on

         
         
birds of the air       wild flower
 
Bekymring - på et eller annet tidspunkt plager det oss alle. Det er så lett å bekymre seg for mange ting... Det er sann visdom å finne i noe den amerikanske humoristen Mark Twain sa en gang: Jeg er en gammel mann og har visst om mange vanskeligheter, men de fleste av dem ble aldri virkelighet.”

 

I dagens evangelium, gir Jesus oss stadig større visdom om emnet bekymring ved å be sine disipler om å se de vakre villblomstene og de frisinnete fuglene.  Se hvordan vår himmelske Far bryr seg om dem! Blomstene vokser, men de strever ikke og spinner, men Gud kler dem i skjønnhet (Matt 6,28-30). Fuglene under himmelen verken sår eller høster, men Gud gir dem mat (Matt 6,26). Hvor mye mer vil han gjøre for oss!

 

Cassian, en stor monastisk forfatter fra det fjerde århundre, sa at bekymring er den største hindring for et rent hjerte, som er nødvendig hvis vi vil ”se” Gud. Kanskje han mente at bekymring tilslører vår følelse av tillit til hvor mye Gud tar seg av oss. Vi er opptatt av hva som kan skje eller hva vi må gjøre eller ikke kan  gjøre eller tusen andre muligheter at vi mister av syne det faktum at vår himmelske Far har en dyp personlig kjærlighet og omsorg for hver enkelt av oss.

 

Det er nøyaktig hva Gud sier i profeten Jesajas ord i dagens første messelesning: Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?  Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender...(Jesaja 49,15-16).

   

Husk dette neste gang bekymringene begynner å ta tak i deg. Husk den kjærlige omsorg din himmelske Far har for deg og hvil fredelig i hans hånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
Worry – at some time or another it plagues us all.  We can so easily worry about so many things . . . .  There’s real wisdom to be found in something the American humorist Mark Twain once said:  “I am an old man and have known a great many troubles but most of them never happened.”

 

In today’s Gospel, Jesus gives an ever greater wisdom on the subject of worry by telling his disciples to look at the beautiful wildflowers and the free-spirited birds.  Look at how the Heavenly Father cares for them!  The flowers grow, but they neither toil nor spin, yet God clothes them in such beauty (Matt 6,28-30).  The birds of the air neither sow nor reap, but God provides them with food (Matt 6,26).  How much more will he do for us!

 

Cassian, a great monastic writer of the fourth century, said that worry is the biggest obstacle to the purity of heart that is needed if we will “see” God.  Perhaps he meant that worry obscures our sense of trust in how God much cares for us.  We are so caught up in what might happen, or what we need to do or can’t do or a thousand other possibilities that we lose sight of the fact that our Heavenly Father has a deep personal love and care for each one of us.

 

That is exactly what God says in the words of the prophet Isaiah in today’s first reading:  “Can a woman forget her nursing child or show no compassion for the child of her womb?  Even these may forget yet I will not forget you.  See, I have inscribed you on the palms of my hands”  (Isaiah 49,15-16).

 

Remember this the next time worry starts to take hold of you.  Remember what loving care your Heavenly Father has for you and rest peacefully in his hand.