Blogg

 

Fastetidens glede? Lent's joy?

Posted on

 
Onsdag er askeonsdag, fastetidens begynnelse. Hellige Benedikt snakker om fastetiden som en hellig tid, en gledens tid. Glede? Men fastetiden handler om selvfornektelse og anger.  Hvordan kan dette gi glede?

 

Gleden kommer fra det vi ser hen til i fastetiden - ikke oss selv, ikke våre synder, men til Gud og tilgivelsen han ønsker å gi oss hvis vi bare vil motta den. Hvilken glede vår himmelske Far har når vi mottar hans gaver, spesielt hans tilgivelse, som i historien om den bortkomne sønn (Lukas 15,11-32).

 

Fastetidens glede finnes i vissheten om at det ikke er noe vi har gjort, gjør eller kommer til å gjøre som vil fjerne Guds kjærlighet til oss. stor er Guds kjærlighet til hver enkelt av oss - personlig.

 

Fastetidens glede kommer fra det faktum at Gud har delt sitt liv med oss og at han ønsker at vi blir de personene han har skapt oss til å være - i sitt bilde, og at vi lar oss forme mer og mer etter Kristus (Galaterne 4,19; se også Efeserne 4,13; Kolosserne 3,10).
 

flower in crack

 
I klosteret har vi den praksis å fokusere på en spesiell bok for lesing i fastetiden, slik St. Benedikt i sin regel instruerer oss i kapittelet om fastetiden (kap. 49). Benedikts tid betød dette en av bøkene i Bibelen.

 

Jeg anbefaler Lukasevangeliet som god fastetidslesning.  Se deg selv som en av de i mengden som Jesus er ivrig etter å undervise – du er!  Se deg selv som en av de blinde, de lamme, de døve Jesus ønsker å helbrede – du er!  Blindhet, lammelse og døvhet er ikke bare fysisk.  Lær av Jesus hva slags person du skal bli – både i forhold til Gud og i forhold til andre.

 

Oppdag fastetidens glede i år! Gleden av Guds store kjærlighet for deg – gleden av tilgivelse – gleden i hvem Gud har skapt deg til å bli.  Og i denne gleden, se fram til påskens feiring av nytt liv.
 
 
Til Fastetid - laget av en Tautra nonne
omslaguendelig

 Bestill fra klosteret eller st.olavsforlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Wednesday is Ash Wednesday, the beginning of Lent.  St. Benedict speaks of Lent as a holy time, a time of joy.  Joy?  But Lent is about self-denial and repentance.  How can this be joy?

 

The joy comes from what we look to in Lent – not our selves, not our sins, but to God and the forgiveness he so wishes to give us, if only we will receive it.  What joy our Heavenly Father has when we receive his gifts, especially his forgiveness, as in the story of the Prodigal Son (Luke 15,11-32). 

 

Lent’s joy is to be found in the knowledge that there is nothing we have done in the past or can do that will take away God’s love for us.  So great is God’s love for each one of us – personally.

 

Lent’s joy comes from the fact that God has shared his life with us and that he desires that we become the persons he has created us to be – in his image; and that we allow Christ to be more and more formed in us (Galatians 4,19; Ephesians 4,13; Colossians 3,10).

 

In the monastery, we have the practice of receiving a special book for Lenten reading, as St. Benedict instructs in his chapter on Lent in the Rule (ch. 49).  In Benedict’s day, this meant one of the books of the Bible.

 

I recommend the Gospel of Luke as good Lenten reading.  See yourself as one of those in the crowd Jesus is eager to teach – you are!  See yourself as one of the blind, the deaf, the lame, he so desires to heal – you are!  Blindness, deafness, and lameness are not only physical.  Learn from Jesus the kind of person you are to become – both in relationship to God and in relationship to others. 

 

Discover the joy of Lent this year – the joy of God’s great love for you – the joy of forgiveness – joy in who God has created you to be!  And in this joy, look forward to Easter’s celebration of new life!