Blogg

 

Jesu Forklarelse og Vår - Jesus’s Transfiguration and Ours

Posted on

Hvert år, på den andre søndagen i fastetiden, får vi et glimt av den herlighet Jesus har som Guds elskede sønn når vi hører historien om hans forklarelse (Markus 9:2-8).  Mens Jesus var på fjellet i bønn med tre av sine disipler, ble hans ansikt strålende forandret og hans klær ble skinnenede hvite.  Han hadde utseendet til et himmelsk vesen.  Som i dåpen, hørte han sin Fars stemme si: ”Dette er min sønn, den elskede .” 

 

Merk at Jesus gikk til fjellet for å være mer i ensomhet og for å ha tid til bønn.  Merk også at dette skjedde rett etter at han fortalte disiplene om sin lidelse og død.  Han fortalte dem at de også ville måtte lide og dø som hans disipler (Markus 8:31-33).  Kanskje Jesus trengte tid til å be for det som skulle skje og til å be for mot. 

 

Kanskje Jesus lot disiplene se sin herlighet og høre sin Fars stemme slik at de skulle vite at han virkelig var Guds elskede sønn. Slik kunne de godta hans undervisning.  Da ville de ha mot når de led, for de ville vite at lidelse kan føre til herlighet og forvandling (se Filipperne 3,10).  

 
Det er faktisk det samme for oss.  Vi er Guds elskende sønner og døtre.  Hvis vi vil være Jesu disipler, må vi følge hans vei – veien til korset.  Vi må lide og dø.  Det er mange kors, mange lidelser:  for noen er det sykdom, for andre er det vanskeligheter i et forhold, i arbeid eller studier.  Vi må erkjenne korsene våre som det de er og vite at forvandling kommer gjennom dem hvis vi er åpne for at Guds kraft virker i oss.

 

Ja, vi er kalt til Jesu herlighet.  Vi er kalt til å bli det.   Ja, det er virkelig sant.  Som Hellige Johannes sier i sitt første brev: ”Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart  hva vi skal bli.  Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham . . .” (1 Johannes 3,2). 

 

Husk dette når korset ditt er tungt!  Se til Jesus, se hans kors og hans herlighet (Heb 12,2).  Ta opp ditt kors og følg ham.  Vit at gjennom det er det liv og herlighet.  Du skal bli forvandlet til hans bilde, fra herlighet til herlighet, ved hans Ånd (2 Kor 3,18).

 

For Fastetid:

 

 omslaguendelig

 Bestilles fra www.stolavforlag.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each year, on the second of Lent, we glimpse the glory Jesus has as God’s beloved son when we hear the story of his transfiguration (Mark 9:2-8).  While Jesus was on the mountain with three of his disciples, his face was radiantly changed and his clothes became shining white.  He had the appearance of a heavenly being.  As at his baptism, he heard the voice of the Father say, “This is my Son, the beloved.”

 

Note that Jesus went to the mountain to have some solitude and time for prayer.  Note also that this happened right after he told his disciples that he must suffer and die.  He told them that they, too, would have to suffer and die as his disciples (Mark 8:31-33).  Perhaps Jesus needed time to pray about what would happen and to pray for courage. 

 

Perhaps Jesus let his disciples see his glory and hear the voice of his Father so that they would know that he was truly God’s beloved Son.  Then they could accept his teaching.  Then they would have courage when they suffered for they would know that suffering can lead to glory and transformation (see Philippians 3,10). 

 

It is really the same for us.  We are God’s beloved sons and daughters.  If we will be Jesus’ disciples, we must suffer and die.  There are many crosses, many sufferings, many dyings: for some it is sickness; for others, it is difficulties in relationships or work or studies.  We must recognize our crosses for what they are and know that transformation comes through them if we are open to God’s power at work in us. 

 

Transfiguration

 
Yes, we are called to Jesus’ glory.  We are called to become that.  Yes, it is really true.  As St. John says in his first letter: “Now we are God’s children, and it has not yet been revealed what we shall become.  But we know that when he reveals himself, we shall be like him . . .” (1 John 3,2).

 

Remember this when your cross is heavy!  Look to Jesus, see his cross and his glory (Heb 12,2).  Take up your cross and follow him.  Know that through it, there is life and glory.  You shall be changed into his image, from glory to glory, through his Spirit (2 Cor 3,18).