Blogg

 

Levende vann -- Living water

Posted on

  living water
  

Fastetiden handler om å lytte.  På første og andre søndag, hørte vi Fars stemme si til Jesus og til oss:  dere mine elskede sønner og døtre.  På tredje søndag (År A), hører vi Jesus si til den samaritanske kvinnen ved brønnen—og til oss, ”Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann” (Johannes 4,10).

Levende vann – ja, vann er livets kilde, vann er nødvendig for liv.  Men det er også et åndelig vann, vannet som kommer fra Gud.  Jesus forteller oss om dette vannet i dagens evangelium (Johannes 4,5-42).

Salmisten sier ”likesom hjorten stunder etter bekker med levende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud.  Min sjel tørster etter Gud . . . (Salme 42,2-3) og ”min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land” (Salme 63,2).

Anerkjenner vi vår tørst?  Vet vi hva vi tørster etter?  Kjenner vi ham som alene kan stille vår tørst? Jesus sa, ”Den som tørster skal komme til meg og drikke.   Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne elver av levende vann” (Joh 7,37-38).

Kom til Jesus i dag.  Spør ham om levende vann.  Drikk hans levende vann og du skal aldri tørste igjen.

   

Lent is about listening.  On the first and second Sundays, we heard the Father’s voice say to Jesus and to us: you are my beloved sons and daughters.  On the third Sunday (Year A), we hear Jesus say to the Samaritan woman at the well—and to us, “If you had known God’s gift and who it is some asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water” (John 4,10).

Living water – yes, water is the source of life, water is necessary for life.  But there is also a spiritual water, the water that comes from God.  Jesus tells us about this water in today’s Gospel (John 4,5-42).

The Psalmist says, “as the deer longs for streams with living water, so also my soul longs after you, my God.  My soul thirsts for God” (Psalm 42,2-3) and “my soul thirsts for you, my body longs for you in a deserted, dry, waterless land” (Psalm 63,2).

Do we recognize our thirst?  Do we know what we thirst for?  Do we recognize him who alone can fill our thirst?  Jesus says, “Those who thirst shall come to me and drink.  The one who believes in me, from within him shall flow rivers of living water” (John 7,37-38).

Come to Jesus today.  Ask him for living water.  Drink his living water and you shall never thirst again.

 
For Fastetid:
 
omslaguendelig

Bestilles fra www.stolavforlag.no