Blogg

 

Jesus: Verdens Lys, The Light of the World

Posted on

Vi som bor i Norge vet hvor tungt mørket kan være i lange måneder på vinteren når sola skinner bare noen timer hver dag.  Hvordan er det da å være fysisk blind og aldri kunne se lyset?  Tenk på det og du vil fatte storheten i den helbredelsen Jesus utførte i dagens evangelium, som ga synet til en mann som var født blind.  

Men det er andre former for blindhet, ikke bare fysisk: blindhet i sinn og hjerte.  Jesus kan helbrede disse også.   Det er andre slags mørke, ikke bare fysisk: mørket i vantro og synd, uvitenhet og usikkerhet, frykt og angst.  Vi ser noe av disse i dagens evangelium også (se, for eksempel, Johannes 9,38-41). 

Kjenner du din blindhet? Kjenner du ditt mørke?  Hvis ikke, be Jesus om å vise deg det. Be Jesus om å helbrede deg, så du kan se med sinn og hjerte.  Hans lys skinner i mørket.  Jesus, som er verdens lys (Johannes 9,5), har kraft til å overvinne alt mørke (Johannes 1,5). 

I denne fastetiden, la oss se til Jesu lys. La oss vandre i Jesu lys slik at mørket ikke overvinner oss.

candleflame2

We who live in Norway know how heavy darkness can be in the long months of winter when the sun shines only a few hours each day.   What must it be like to be physically blind and never be able to see the light? Think about it.  You will come to appreciate how great was the healing Jesus worked in today’s Gospel, giving sight to the man born blind.  

But there are other kinds of blindness, not only physical: blindness of mind and heart.  Jesus can heal these also.  There are other kinds of darkness, not only physical: the darkness of unbelief and sin, ignorance and uncertainty, fear and anxiety.  We see something of these in today’s Gospel as well (see for example, John 9,38-41).

Do you know your blindness?  Do you know your darkness?  If not, ask Jesus to show you.  Ask Jesus to heal you, to give you sight in mind and heart.  His light shines in the darkness.  Jesus, who is the light of the world, has power to overcome all darkness. 

In this Lent, let us look to Jesus’ light.  Let us walk in Jesus’ light so the darkness does not overcome us. 

row of candle flames