Blogg

 

"Kom ut" til nytt liv -- "Come out" in new life

Posted on

DSCF0015

”Lasarus, kom ut!”  Med disse mektige ordene, kalte Jesus den døde Lasarus, som hadde ligget i graven i fire dager, ut  – og den døde kom ut i liv (Johannes 11,1-44).  Det var et tegn på at Jesus hadde makt over døden.  Det var et tegn på at han kom for at vi skulle ha liv i overflod (Joh 10,10), evig liv (Joh 3,15).  Det er livet som vi fikk i dåpen.

I dag, kaller Jesus oss til å komme ut også – til å komme ut av gravene som holder oss fra å være helt levende, fra det mørke som overtar oss, fra den synd som holder oss fra å leve fullt ut det livet Gud ønsker å gi oss.

Vet du hva din “grav” er? 

Det er viktig å nevne det.  Det er her Gud kaller til deg.  Gud vil at du skal bli "løst og satt fri" akkurat som Lasarus fra liksvøp som bandt ham (Joh 11,44).  Hør Jesu røst i dag.  La hans kraft, hans nåde virke i deg slik at du kan bli frigjort fra liksvøpet og ”komme ut” til nytt liv.

 

   

”Lazarus, come out!”  With these powerful words, Jesus called the dead Lazarus, who had been in the grave for four days, to come out -- and the dead man came out alive.  It was a sign that Jesus had power over death.  It was a sign that he came that we might have life in all its fullness (John 10,10), eternal life (John 3,15).  It is the life that we received in baptism.

Today Jesus calls us to “come out” as well – to come out of whatever keeps us from being fully alive, from whatever darkness overtakes us, from whatever sin keeps us from living fully the life God so desires to give us.

Do you know what it your “grave” is? 

It is important to name it.  It is here that God calls to you.  God wants you to be "untied and set free" just like Lazarus was from the burial cloths which bound him (John 11,44).  Hear his voice today.  Let his power, his grace work in you so that you can be freed from whatever it is that binds you and  “come out” in new life.