Blogg

 

De er Gaver -- They are Gifts

Posted on

annie hanne pax

I dagens evangelium hører vi Jesu bønn for enhet blant alle hans disipler og alle som fulgte ham.  Det er hans bønn for oss i dag.  Kan vi høre disse ordene som om de handler om enhet mellom alle kristne? Alle medlemmene i vårt sogn? I bygda vår?  Om alle i vårt fellesskap?  Alle i vår familie?  De er det.

Legg merke til hvor mange ganger verbet ”å gi” brukes i Johannes 17.  Jesus sier at Gud ga ham hans disipler (Joh 17,2.9.24).  De er gaver til ham fra hans himmelske far.

Kan vi se våre familiemedlemmer som gaver fra vår himmelske far?  De i menigheten vår? I bygda vår? I fellesskapet vårt?  De er det. 

Bruk tid i dag til å takke Gud for dem -- og takk dem også – med et brev, en e-post, sms eller telefon.  Fortell dem hva de betyr for deg.

Kanskje det er vanskeligheter med noen av dem som Gud har gitt deg. Problemer i et forhold, for eksempel.  Men selv her kan det være gaver.   Kanskje din tilstedeværelse, din kjærlighet, din tålmodighet, din tilgivelse er en gave for dem.  Vanskelighetene kan lede deg til dypere kjærlighet og større tålmodighet.  Du vil bli en bedre person.  Du vil bli mer lik Kristus.

Be Jesu bønn i Johannes 17 i dag, for din familie, din menighet, ditt fellesskap - og vær og gjør alt du kan, så denne enheten kan bli virkelighet.

   

In today’s Gospel, we hear Jesus’ prayer for unity among all his disciples and all who followed him.  It is his prayer for us today.  Can we hear these words as about unity among all Christians?  All the members of our parish?  All in our family? Our community? They are.

Notice how many times the verb “to give” is used in John 17.  Jesus says that God gave him his disciples (John 17,2.9.24).  They are gifts to him from his heavenly father.

Can we see those in our family as gifts from our heavenly Father?  Those in our parish?  In our community?  They are.

Spend time today to thank God for them – and thank them as well – with a letter, an epost, SMS or telephone call.  Tell them what they mean to you.

Perhaps there are difficulties with some of those whom God has given you, difficulties in relationships, for example.  But even here there can be gifts.  Perhaps your presence, your love, your patience, your forgiveness are a gift for them.  The difficulties can lead you to deeper love and greater patience.  You will become a better person.  You will become more like Christ.

Today, pray Jesus’ prayer in John 17 for your family, your parish, your community – and be, and do all that you can, so this unity will become a reality.