Blogg

 

Pinsedagen -- Pentecost

Posted on

row of candle flames

Jeg elsker historien om skapelsen av mennesket i 1. Mosebok 2,7.  Den menneskelige skapning, formet av leire, ble til en levende skapning da Gud pustet livets ånde inn i ham.  Det er Guds pust som oppliver den menneskelige skapning!  Ta deg tid til å være oppmerksom på pusten din – og vit at pusten kommer fra Gud!

Vi finner noe lignende i Det nye testamente, på tidspunktet for den nye skapelsen av menneskeheten, da Jesus stod opp fra de døde og pustet sin Ånd over sine disipler. Det er den gaven vi feirer i dag, pinsedagen – gaven som er Guds Hellige Ånd.  Som Jesus hadde fortalt disiplene tidligere, ville den Hellige Ånd bli hans liv, nærvær og kraft i dem.  (Se Apostlenes’ gjerninger 1,4-5; Lukas 24,44-53; Johannes 14,16-17.26; 16,7.13-15.)

Den type kraft er særlig tydelig i Lukas' beretning om pinsedagen etter Jesu oppstandelse (Apg 2:1-11), hvor en sterk vind betyr Åndens komme. (På både hebraisk og gresk er ordet for pust, ånd, og vind det samme.) 

Hvilken forskjell Åndens nærvær utgjorde i livene til Jesu disipler! Før hadde de vært redde, usikre på seg selv, usikre på betydningen av alt det de hadde opplevd på tidspunktet for Jesu død og oppstandelse. Men fylt av Ånden, ble de menn og kvinner med mot - klare til å gå ut og forkynne alt som hadde skjedd med Jesus og hva det betydde - ikke bare for menneskets historie, men for livet til alle mennesker!

Det kan være det samme for oss. Som Paulus skrev til Efeserne, Guds kraft i oss kan gjøre uendelig mye mer enn vi kan be om eller forestille oss (3,20).  Kristen tradisjon taler om Åndens gaver: visdom, forståelse, kunnskap, råd, fromhet, sjelsstyrke og gudsfrykt (se Jesaja 11,2-3). Hvilken gave har du spesielle behov for nå? Be for den gaven denne pinsen.  

Vi kan også snakke om tegn eller frukt av Åndens nærvær, slik Paulus nevner dem i Galaterne: kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, generøsitet, selvbeherskelse (Gal 5,22-23).  Hva er mest nødvendig i livet ditt nå? Be for det. Guds kraft som virker i ditt liv kan gjøre uendelig mye mer enn du kan forestille deg.

Denne Pinsen, måtte vi alle bli velsignet med Åndens gaver og måtte vi oppleve mer og mer fruktene av Åndens nærvær og kraft i oss.
   

I love the story of the creation of the human creature in Genesis 2,7.  The human creature, formed of the clay of the earth, became a living creature only when Gud breathed the breath of life into him.  It is the very breath of God that enlivens the human creature!  Take a moment to be aware of your breathing – and know that your breath comes from God!

We find something similar in the New Testament at the time of the new creation of humankind when Jesus rose from the dead and breathed his spirit upon his disciples.  It is the gift we celebrate today, Pentecost day – the gift of God’s Holy Spirit.  As he had told them earlier, it would be his life, his presence, his power within them.  (See Acts 1,4-5; Luke 24,44-53; John 14,16-17.26; 16,7.13-15.)

That sense of power is particularly evident in Luke’s account of the Pentecost day after Jesus’ resurrection (Acts 2,1-11), where a strong wind signifies the coming of the Spirit.  (In both Hebrew and Greek, the words for breath, spirit, and wind are the same.)

What a difference the Spirit’s presence made in the lives of Jesus’ disciples.  Before, they had been fearful, unsure of themselves, not understanding the meaning of all that they had experienced at the time of Jesus’ death and resurrection.  But filled with the Spirit, they became men and women of courage – ready to go out and proclaim all that had happened to Jesus and what it meant, not only for human history – but for the life of every human being!

It can be the very same for us.  As Paul wrote to the Ephesians, God’s power now at work in us can do infinitely more than we can ask or imagine (Eph 3,20).  Christian tradition speaks of the gifts the Spirits bring:  wisdom, understanding, knowledge, counsel, piety, fortitude and fear of the Lord (see Isaiah 11,2-3).  Which gift do you have special need of now?  Pray for that gift this Pentecost.

We can also speak of signs or fruits of the Spirit’s presence as Paul names them in Galatians:  love, joy, peace, patience, kindness, generosity, self-control (Gal 5,22-23).  What is most needed in your life now?  Pray for that.  God's power at work in your life can do infinitely more than you can imagine.

This Pentecost, may we all be blessed with the Spirit’s gifts and may we experience more and more the fruits of the Spirit’s presence and power within us.