Blogg

 

God Vekst! Good Growth!

Posted on

ripening wheat

På denne tiden av året på Tautra, undrer jeg meg over mysteriet med vekst.  Frøet som ble plantet for bare noen uker siden, vil snart bli høstet.  Det er god jord her og sola skinner manger timer om dagen nå.

I dagens evangelium, forteller Jesus en lignelse om frø og vekst.  Kanskje er det bedre å si at lignelsen handler om jord . . . om at  jorden bestemmer veksten!  Jesus sier:  ”Det (frøet) som faller i god jord . . . bærer frukt” (Matteus 13,8).

Kanskje du er kjent med lignelsen (see Matteus 13,1-9.18-23)?  Det finnes fire typer jord: jord som trampes på, steinete jord, jord med tornebusker, og god jord.  Frøet er Guds ord.

Vi kan tenke på jord som våre hjerter.  Hva slags jord er der?  Hva skjer med Guds ord når det faller inn i våre hjerter?  Er det god vekst?

Se på ditt hjerte i dag.  Er det god jord der? Trenger du en gartner?  Hva mangler om det skal bli god vekst?  Gjør noe i dag som gjør ditt hjerte mer klar til å bære frukter fra frøene av Guds Ord.

----------

   

At this time of year on Tautra, I always marvel at the mystery of growth.  The seed which was planted only a few weeks ago will soon be harvested.  There is good soil here and the sun shines many hours a day now.

In today’s Gospel, Jesus tells a parable about seeds and growth.  Perhaps it is better to say that the parable is about soil, for the kind of soil determines the growth!  Jesus says, “The seed that falls on good soil . . . bears fruit” (Matt 13,8).

Perhaps you are familiar with the parable.  There are four kinds of soil: the soil on the foot path, rocky soil, soil with many thorns, and good soil.  The seed is God’s word.

We can think of the soil as our hearts.  What kind of soil is there?  What happens to God’s Word when it falls into our hearts?  Is there good growth?

Look at your heart today.  Is there good soil there?  Do you need a gardener?  What is lacking if there is to be good growth?  Do something today that will make your heart more ready to bear fruit from the seed of God’s Word.

----------