Blogg

 

Alt tjener til det gode -- All things work together for good

Posted on

Blue rosebud

“Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud” – så skriver Paulus i sitt brev til romerne (8,28).  Hvis vi bare kunne ta disse ordene til hjerte og la dem ta dypt feste, kan de være et anker av tillit og trøst som gjør at vi gjennomlever alle de harde, de urettferdige, og de uforklarlige ting i livet.

Historien av Josef, Jakobs sønn, er et bilde på én som er i stand til å leve etter sannheten i disse ordene (1 Mos 37.39-48).  Josefs brødre var så sjalu på ham at de planla å drepe ham, men solgte ham til slaveri i stedet.  Han ble tatt med til Egypt.  Men “Herren var med ham” og han viste seg å være en god og verdifull tjener for sin herre.  Da han nektet å la seg forføre av sin herres kone, ble han feilaktig anklaget og fengslet (1 Mos 39).  Men selv her, “Herren var med ham” og Josef vant respekt hos fangevokteren hans.  Det var mens han var i fengsel at hans evne til å tolke drømmer ble kjent.  På grunn av dette, ble han hentet til Faraos husstand.   Der ble han forvalter i Egypt, i rang nest etter Farao selv.  Det var som et resultat av dette at han ble i stand til å hjelpe sin egen familie i Israel da deres land ble rammet av hungersnød.

Hans brødres uventede gjenforening med ham da de kom til Egypt for å skaffe mat avslører dypet av Josefs godhet og tillit til Gud.  Josef kjente hvordan Gud hadde arbeidet med ham og han var i stand til å tilgi sine brødre (1 Mos 45,4-8).

Og så, selvfølgelig, det er Jesu eksempel: forrådt av en av sine egne disipler; én av hans nærmeste venner nektet å kjenne ham; hans venner forlot ham da han ble urettmessig arrestert, anklaget og dømt til en død som kriminell.  Jesus stolte på Guds evne til å bringe godt ut av ondt slik at han kunne overgi seg til Faderen da han hang på korset (Lukas 23,46).  Og gjennom disse fryktelige hendelsene, gikk Jesus inn i et nytt, strålende og forvandlet liv.  Slik kan det også være for oss.

Så når du star overfor de harde, de urettferdige, og de uforklarlige tingene i livet, husk Paulus ord.  Gud kan—og vil—bringe godt gjennom alt.

"For those who love God, all things work together for good” -- so writes Paul in his letter to the Romans (8,2 8).  If only we could take those words to heart and let them take deep root, they could be an anchor of trust and comfort as we live through all the hard, the unjust, the inexplicable things in life.

There is a beautiful illustration of someone who was able to live by the truth of those words in the story of Joseph, son of Jacob (Genesis 37.39-48).  Joseph’s brothers were so jealous of him that they plotted to kill him, but sold him into slavery instead.  He was taken down into Egypt.  But “the Lord was with him” and he proved to be a good and valuable servant to his master.  When he refused the advances of his master’s wife, he was falsely accused and imprisoned (Gen 39).  But even here, “the Lord was with him” and Joseph prospered in the eyes of his jailer.  It was while he was in prison that his ability to interpret dreams became known, and because of this, he was taken into Pharaoh’s household where he became the chief steward in Egypt, second in rank only to Pharaoh himself.  It was as a result of this that he came to be in a position to help his own family back in Israel when their land was afflicted by famine. 

His brothers’ unexpected reunion with him when they came to Egypt to procure food reveals the depths of Joseph’s goodness and trust in God.  Joseph recognized how God had been at work in his life, and he was able to forgive his brothers (see Gen 45,4-8).

And then, of course, there is the example of Jesus: betrayed by one of his own disciples; one of his closest friends denied knowing him; his friends abandoned him when he was unjustly arrested and condemned to a criminal’s death.  Surely it was trust in God’s providential care to bring good out of all that enabled him to entrust himself to the Father as he hung on the cross (Luke 23,46).  And through these horrendous life situations, Jesus passed into a new, glorious, and transformed life.  It can be the same for us.

So when you are faced with the hard, the unjust, the inexplicable things in life, remember Paul’s words.  God can--and will--bring good in and through all things.