Blogg

 

Ta opp ditt kors -- Take up your cross

Posted on

cross on red

Under Vigilien i går, hadde vi en lesning fra Hellige Augustins Preken 96 som virkelig snakket til meg.  Han kommenterer Evangeliet vers “Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg” (Matteus 16,24). 

Augustin sier at mens dette kan virke som  harde ord, må vi huske at Jesus hjelper oss til å gjøre det.  For min egendel, vet jeg at det kan være lett å glemme det.  Jeg tror at jeg må gjør alt alene.

Augustin sier at det som er vanskelig i Jesu befaling blir gjort lett av kjærlighet.  Han påpeker også at Jesus gav dette påbudet før sin egen lidelse og død.  Jesus selv har gått den veien som han ber oss om å gå.

Hva betyr det å ta opp vårt eget kors?  Augustins svar er at det betyr å ta med ubehagelighetene.  Det kan være hva folk kan si eller gjøre når vi prøver å leve som etterfølgere av Jesus.

Ja, vi vil møte motstand.  Korset kan være vanskelig å bære.  Men husk: vi trenger ikke å bære det alene.  Jesus er der sammen med oss, klar til å hjelpe oss til å bære det.

   

Yesterday at Vigils we had a reading from St. Augustine’s Sermon 96 that really spoke to me.  He was commenting on the Gospel verse: “If anyone wishes to be my disciple, he must deny himself and take up his cross and follow me” (Matthew 16,24). 

Augustine says that while this seems like a hard saying, we must remember that Jesus helps us to carry it out.  For myself, I know that it can be easy to forget that.  I think that I have to do it all by myself.

Augustine says that the hard things in Jesus’ commands are made easy by love.  He also points out that Jesus gave this command before his own suffering and death.   Jesus himself has walked the way that he asks us to go. 

What does it mean to take up our own cross?  Augustine’s answer is that it means to bear with the unpleasant things that people can say or do when we try to live as followers of Jesus. 

Yes, we will meet with opposition.  The cross can be hard to bear.  Remember, though, we do not have to carry it alone.  Jesus is there with us, ready to help us bear it.