Blogg

 

Korsets Opphøyelse -- The Triumph of the Cross

Posted on

cross over altar

Den 14. september feirer Kirken Korsets Opphøyelse.  Denne festen har sin opprinnelse i det fjerde århundre da Gravkirken ble invidd.  Gravkirken markerte stedet der Jesus døde på korset, ble gravlagt og sto opp fra de døde.  En relikvie fra Jesu kors ble høyaktet i forbindelse med den årlige feiringen av innvielsen av denne kirken i Jerusalem.
 
I Jesu tid, var korsfestelse en dødstraff som var så barbarisk og skjendig at romerne ikke ville korsfeste en av sine egne borgere.  Det var en smertefull og uverdig død, forbeholdt de verste kriminelle.  Det er uforklarlig hvorfor Jesus skulle dø en slik død . . . han som absolutt ikke fortjente det.  Men i Guds mysterium, æren av det nye, oppstandne og forvandlede livet brøt med denne skam, lidelse og død og ga det ny betydning for oss i dag.
 
Bildet over av korset som henger over alteret i kirken på Tautra Mariakloster.  Dets farger, sort og gull, symboliserer henholdsvis død og oppstandelse.  Legg merke til at bjelkene i korset er avrundet og åpne, en sann kanal for livet som strømmer ut i hver retning.  Se korset av tre som verdens Frelser hang.  Motta det strålende nye liv det tilbyr det.  Vit at dine egne lidelser og smerter vil finne mening og hensikt i det.
 
 

Lesninger -- 14.september

Johannes 3,13-17; 8,28-29; 12,32-36

Galaterne 6,14

Filipperne 2,6-11; 3,8-11
     
On September 14, the Church celebrates the Feast of the Triumph of the Cross, a feast that has its origins in the fourth century when the Emperor Constantine dedicated the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.  This Church marked the place where Jesus died on the cross, was buried, and rose from the dead.  A veneration of a relic of the cross on which Jesus died took place in connection with the annual celebration of the dedication of this Church in Jerusalem.
 
In Jesus' day, crucifixion was a form of capital punishment that was so barbaric and tortuous that the Romans would not crucify one of their own citizens.  It was a painful and shameful death, reserved for the worst of criminals.  It is inexplicable why Jesus should die such a death . . . he certainly did not deserve it.  But in the mystery of God, the glory of new, risen and transformed life broke through this shame, suffering and death and gave it new meaning for us today.
 
The picture above is of the cross which hangs over the altar in the Church at Tautra Mariakloster.  Its colors of black and gold symbolize death and resurrection respectively.  Notice how the beams of the cross are rounded and open, a true channel of life pouring out in each direction.  Behold the wood of the cross on which hung the Savior of the world.  Receive the glorious new life it offers you.  Know that your own sufferings and pain find meaning and purpose in it.
 

Readings -- September 14

John 3,13-17; 8,28-29; 12,32-36

Galatians 6,14

Philippians 2,6-11; 3,8-11