Blogg

 

Søk Fred og Jag etter den -- Seek Peace and Pursue it.

Posted on

RAINBOW

”Søk fred og jag etter den.” I dag, leste jeg disse ordene i Peters første brev (3,11), i et sitat fra Salme 34,15.  Benedikt siterer denne salmen i prologen til sin regel, fordi den sier hva vi må gjøre hvis vi ”ønsker livet og gode dager”.   Mitt hjerte ble beveget ved disse ordene.

Hva betyr det – å søke fred?  Å jage etter det?  Dette er handlingsord. 

Fred faller ikke ned fra himmelen.  Det dukker ikke opp plutselig.  Vi må gjøre noe for å ha fred.  Kanskje er det derfor Jesus sier i Matteus evangeliet: ”Salige er de som skaper fred” (5,9).  For å skape -- et annet handlingsord. 

Er det noen del i ditt liv som mangler fred?  Eller noen i familien din?  Noen på din arbeidsplass?   I bygda di?  Hva betyr det å søke fred og jage etter det der?  Hva kan du gjøre for å skape fred?

Husk Jesu ord:  ”Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn” (Matt 5,9).
   

”Seek peace and pursue it.”  Today I read these words in Peter’s first letter (3,11), in a citation from Psalm 34,15.  Benedict cites this psalm in the prologue to his rule because it says what we must do if we wish to have life and good days.   My heart was touched by these words.

What does it mean – to seek peace?  To pursue it?  These are action words.

Peace does not fall out of heaven.  It does not suddenly pop up.  We must do something to have it.  Perhaps that is why Jesus says in Matthew’s gospel: “Happy are those who make peace” (5,9). "Make" – another action word.

Is there some part of your life that lacks peace?  In your family?  Your work place?  Your neighborhood?  What does it mean to pursue peace there?  What can you do to make peace?

Remember Jesus’ words:  “Happy are the peacemakers, for they will be called children of God” (Matt 5,9).