Blogg

 

Vær ikke bekymret! -- Don't worry!

Posted on

water,rocks

En av mine favoritt tekster i Paulus brev til filipperne er i andre lesning for dagens messe:  ”Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. . . . Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus” (Fil 4,6-7).

For så mange mennesker, er det å bekymre seg nesten naturlig! - Bekymre seg over alt og ingen ting! Bekymre seg om hva som kan skje.  Ikke bekymre deg - Paulus forteller Filipperne.   Overlat dine behov og bekymringer til Gud. Stol på Guds kjærlige omsorg og forsyn  for deg. Stol på Guds makt over all ondskap og ulykke, og vit at Gud kan gi godt gjennom alle (se Romerne 8,28).

For meg, stikkordene sitert i teksten ovenfor er  "som overgår all forstand".   Jeg pleide å tenke at det å være i fred betydde at jeg hadde funnet ut alt, eller jeg visste nøyaktig hva som ville skje, eller at alt var under min kontroll. Men jeg tror ikke det er det Paulus mener.

Jeg tror Paulus sier at den freden som Gud kan gi oss og ønsker å gi oss overgår vår forstand. Med andre ord, den kan være der selv når vi ikke har forstått alt. Det er en fred som ikke er sentrert rundt bekymring, behov eller problem, men i Gud.

Er det behov eller bekymring som er bekymrer deg? Betro det til Gud. Tro på hans forsyn og kjærlige omsorg - vær i fred med det. Vær i fred med Gud. Vi trenger ikke å forstå alt; Gud gjør.

One of my favorite texts in Paul’s letter to the Philippians is in the second reading for today’s Mass.  “”Do not worry about anything, but in . . . prayer . . . let your requests be made known to God.  And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus” (Phil 4,6-7 NRSV).

For so many people, worrying almost comes naturally!  – worrying about anything and worrying about everything!  Worrying about what might happen or what could happen.   Don’t worry – Paul tells the Philippians.  Entrust your needs and concerns to God.   Trust in God’s loving concern and providence – for you.  Trust in God’s power over all evil and misfortune, and know that God can bring about good through all (see Romans 8,28).

For me, the key words in the text cited above are “which surpasses all understanding.”  I used to think that being at peace meant that I had it all figured out, or I knew exactly what would happen, or that all was under my control.  But I don’t think that is what Paul means. 

I think Paul is saying that the peace which God can give us and wants to give us goes beyond our understanding.  In other words, it can be there even when we don’t have it all figured out or understand.  It is a peace that is centered not on the concern, the need or the problem, but in God.

Is there a need or concern that is worrying you?  Entrust it to God .  Believe in his providence and loving concern – be at peace in that.  Be at peace in God.  We don’t have to understand it all; God does.