Blogg

 

Herren er min styrke. The Lord is my strength.

Posted on

flower in crack

”Herren er min styrke.”   Det er et vitnesbyrd, en overbevisning som vi hører om igjen og igjen i Bibelen.  Dagens responsorial Salme 18 (i den katolske messen etter første lesning) er bare ett eksempel.

Disse trøstende ordene minner oss om at vi ikke er alene når vi står overfor problemer som er mer enn vi kan håndtere.  Vi er ikke overlatt til vår egen styrke.  Det er enn større og kraftigere ved vår side, som kanskje bærer oss når vi ikke kan gjøre det selv.  Hans kraft arbeider i oss og kan gjøre uendelig meget mer enn vi kan gjøre på egen hånd – eller forestille oss (se Ef 3,20).

Å be dette enkle verset fra Salme 18 kan være stor hjelp når vi står overfor vanskelige situasjoner i livet vårt.  La versets ord utdype din tro og lede deg til større tillit og fred.  Da vil salmistens ord bli ditt eget: ”Herre, min styrke, deg har jeg kjær” (Sal 18,1).


For flere Bibeltekster om Herren som styrke, se Lectio-Bibellesning side, 23.oktober.  For mer om Salmene, se Vår Bønn side.

“The Lord is my strength.”  It is a testimony, a conviction that we hear again and again in Scripture.   Today's responsorial Psalm 18 (after the first reading in the Mass) is but one example.

These comforting words remind us that we are not alone when we are faced with problems that seem more than we can handle.  We are not left to our own resources.  There is someone greater and more powerful by our side, perhaps even carrying us when we cannot make it on our own.  His power working in us can do infinitely more than we can do on our own – or even imagine (see Ephesians 3,20). 

Praying this simple verse from Psalm 18, perhaps again and again, can be a great help when we face difficult situations in our life.  Let its words deepen your faith and lead you to greater confidence and peace.  Then will the Psalmist’s words become your own: “I love you, Lord my strength.” 

 

For more Scripture texts about the Lord as our strength,  see the Lectio-Bibellesning-Scripture page.  For more on the Psalms, see the Vår Bønn—Our Prayer page.