Blogg

 

Ikke menneskeord -- Not a human word

Posted on

bible 2

“Ikke . . . menneskeord, men . . . Guds ord . . .virksomt i dere som tror” (1 Tess 2,13).

I dagens annen lesning, roser Paulus tessalonikerne fordi de har mottatt Guds ord som han forkynte, ikke som menneske ord, men som Guds ord – ord som er virksomme i dem som tror. 

er Guds ord menneskelige ord, skrevet av mennesker som brukte sine talenter og aller viktigst inspirasjon av Guds Hellige Ånd, for å forkynne Guds gjerninger og lære til et bestemt samfunn på gitt tid og sted.  Men fordi det er ord inspirert av Guds Hellige Ånd er det et tidløst ord, et ord for mennesker til alle tider og steder. Som Paulus skrev til Timoteus: "Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning, og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning" (2 Tim 3,16-17).

Ja, Guds ord er et kraftig ord og de som tror på ham er åpne for å motta det.  Paulus’ ord kaller oss til å spørre oss selv: Hva er Guds ord for meg?  Er det et ord som jeg hører i mitt hjerte?  Er det et ord som har en mening for meg personlig?  Hvordan hører jeg det som noe for meg personlig? 

Jeg har skrevet om flere tekster som er betydningsfulle for meg. Les mer på siden Lectio-Bibellesning-Scripture i artikkelen: ”Reading Scripture as God’s Word--to me”.  La Guds ord virke i ditt liv og se hva som skjer!

”Not a human word . . . but the word of God . . . at work in you who believe” (1 Thess 2,13)

In today’s second reading, St. Paul praises the Thessalonians because they have received the word of God which he proclaimed to them not as a human word, but as the word of God, a word at work in those who believe. 

Yes, God’s word was written by human beings who used their talents and most importantly the inspiration of God’s Holy Spirit to proclaim God’s deeds and teaching to specific communities in a given time and place.  But because it is a word inspired by God’s Holy Spirit, it is a timeless word . . .a word for people of every time and place.  As Paul wrote to Timothy: "All Scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that the one who belongs to God may be proficient and equipped for every good work" (2 Tim 3,16-17).

Yes, God’s word has power – and those who believe in him are open to receive it.  Paul’s words call us to ask ourselves: What is God’s word for me?  Is it a word that I hear in my heart?  Is it a word that I see as having a message for me, personally?  How do I hear it as something for me personally? 

I have written about several texts which are very meaningful to me.  Read more about them on the Lectio-Bibellesning-Scripture page in the article: “Reading Scripture as God’s Word – to me.”  Let God’s word work in your life – and see what happens!