Blogg

 

Nære og kjære blant de hellige -- Our Family and Friends among the Saints

Posted on

cemeterycrosssummer

Tradisjonelt feires Allehelgensdag 1. november, og Allesjelersdag feires dagen etter. Når vi tenker på helgener, tenker vi som regel på de som offisielt har blitt anerkjent av Kirken. Men visste du at apostelen Paulus bruker begrepet "helgener" i sine brev når han henvender seg til medlemmer i den kristne kirken? Ja, kirkens medlemmer kan kalles "helgener" eller hellige, ikke på grunn av hva de selv har gjort, men på grunn av hva Gud har gjort for dem. Gud delte sitt liv med dem da de ble døpt. Det samme har han gjort for oss.
  
Livet i hele sin fylde, og rikdommen i å leve med den oppstandne Kristus, vil vi først forstå etter døden – i evigheten. Det ble jeg klar over på en sterk måte da moren min døde. På kortet fra kapellet ble hennes fødselsdag beskrevet som dagen da hun "gikk inn i livet", og dagen hun døde som dagen da hun "gikk inn i livets fylde".
  
Høysangen sier at ”kjærligheten er sterk som døden” (8:6) . Og den er virkelig det. Båndene mellom oss og våre kjære strekker seg ut over døden. Kanskje er de enda sterkere etter døden, siden våre kjære da er hos Gud og har fått en forståelse som overgår det som er mulig i dette livet.
  
Det er virkelig en velsignelse når vi får oppleve nærværet til våre kjære avdøde som om de fortsatt var hos oss. Det har skjedd meg flere ganger. En gang var omtrent en måned etter at moren min døde. Jeg var akkurat ferdig med å undervise, og gikk opp trappene til rommet mitt. Helt uventet hørte jeg stemmen til moren min klokkeklart si hvor stolt hun var av meg. Jeg har erfart nærværet av kjære avdøde både i bønn og drømmer. Disse små – eller kanskje ikke så små – tegnene vitner om realitetene i et liv etter døden, og om kjærlighet sterkere enn døden. Feir det på en spesiell måte denne novembermåneden.
   
Traditionally, the Feast of All Saints is celebrated on November 1, and the day after, All Souls who have died.  Most commonly, we think of saints in the more formal sense of those officially recognized by the church.  But, did you know that St. Paul uses the term “saints” in his letters when addressing the members of the Christian churches?  Yes, the members of these churches can be called saints or holy ones, not because of the good works they themselves have done, but because of what God has done for them, sharing his life with them in baptism.  And so it is for us.

The fullness of our baptismal life, the fullness of life with the Risen Christ, will only be experienced beyond death – in eternity.  This was brought home to me in a powerful way at the time of my mother’s death.  The card printed by the funeral home called the day of my mother’s birth, the day she “entered into life;”  the day of her death, the day she “entered into the fullness of life.”

The Song of Songs says that “love is strong as death” (8:6).  And indeed it is.  The bonds of love between our loved ones endure beyond death.  Perhaps they are even stronger after death, for our loved ones are with God and have an understanding far greater than anything possible in this life.

It is a truly a blessing when we are gifted with an experience of the presence of our departed loved ones as still with us.  This has happened to me several times.  Once, about a month after my mother died, I had just finished teaching a course and was going up the steps back to my room.  Totally unexpected, I heard my mother’s voice clear as a bell, speaking words of loving pride.  I’ve experienced the presence of loved ones in prayer and in dreams.  These little—or perhaps not so little—signs speak strongly to us of the reality of life beyond death and love stronger than death.  Celebrate that in a special way this November.