Blogg

 

Min sjel tørster . . . My soul thirsts

Posted on

dry land

Foto: www.freedigitalphotos.net / Jomphong

Har du noen gang sett et stykke jord som var sprukket og tørt på grunn av mangel på regn, når bakken bokstavlig talt er brutt I biter?   En gang i Israel så jeg et uttørket elveleie – og det er akkurat slik det så ut.

I dagens responsoriesalme (etter den første Messelesningen), bruker salmisten det samme bildet for å beskrive sin lengsel etter Gud (Sal 63,1-8).  Har du noen gang følte en slik lengsel?  Har du gjenkjent den som en lengsel etter Gud? 

Gud, vår Skaper, har lagt en medfødt lyst eller lengsel i hver enkelt av oss som han alene kan fylle.  Gud trekker oss til seg selv i kjærlighet for at vi skal kunne kjenne og oppleve hans kjærlighet for hvert enkelt av oss.

Ofte gjenkjenner imidlertid ikke folk den umettelige lengselen de opplever som en lengsel etter Gud.  De prøver å fylle den med andre ting. Men disse virker ikke egentlig.  Bare Gud kan oppfylle våre dypeste lengsler.

Å be Salme 63 kan hjelpe oss til å innse at lengselen vi opplever virkelig er en lengsel etter Gud.  Dens ord kan hjelpe oss til å utrykke denne lengselen og se mot Gud, åpne for å motta hans kjærlige godhet.

Se mot Gud I dag, så din dypeste lengsel og din største tørst, kan bli fylt.

   

Have you ever seen a piece of earth that was cracked and dry from lack of rain?  When the ground has literally broken in pieces?  Once in Israel, I saw a dried up-river bed – and that is exactly what it looked like. 

In today’s responsorial psalm (after the first reading of the Mass), the psalmist uses this same image to describe his/her longing for God (63,1-8).  Have you ever experienced such a longing?  Did you recognize it as a longing for God? 

God, our Creator, has placed an innate desire of longing within each one of us that He alone can fill.  God draws us to himself in love that we might come to know and to experience the love that he has for each one of us personally.

Often, however, people don’t recognize the insatiable longing they experience as a longing for God. They try to fill it with other things.  However, these really don’t work.  Only God can fulfill our deepest longings.

Praying Psalm 63 can help us to recognize that the longing we experience is really a longing for God.  Its words can help us to express this longing, and to look to God, open to receive his loving kindness.

Look to the Lord today, that your deepest longing, your greatest thirst, may be filled.