Blogg

 

Kristi Kongefest -- Feast of Christ the King

Posted on

for Kristi kongen

På den siste søndagen i kirkeåret feirer vi Kristi Kongefest.  Gjennom evangeliene taler Jesus til oss om Guds rike.  Å si at Herren er konge betyr at han er hersker.  Vi må ære ham.  Vi er hans tjenere (se Sal 95,1-7).  Vi må leve ifølge hans lov.  Men å si at Gud er konge betyr også at han er en som tar vare på oss (se Esek 34,11-16).  Han ønsker at vi har det godt.  Kongen har omsorg for oss.  Han ønsker at vi "skal ha liv og overflod" (Joh 10,10). 
     Mange lignelser i evangeliene forteller oss om Guds rike og hva vi må gjøre for å komme dit (se Matt 13,18-23; 13,44-50; 25,31-46).  Benedikt minner oss, i sin regel for munker, om at vi er kalt til Guds rike. Benedikt sier at vårt liv er en reise til Guds rike.  ”Hvis vi vil bo . . . i hans rike, må vi løpe dit med våre gode gjerninger, ellers kommer vi aldri frem” (Prolog 22).   Benedikts regel, grunnlagt på evangeliene, leder oss på  reisen. 
     Veien er unik for hver av oss.  For oss som lever et klosterliv, er den monastiske veien en gave som gir oss stor hjelp på reisen.  Det er livets vei, som Herren i sin godhet viser oss (Prolog 20).  Vi håper, vi ber om, at vi en dag, ved reisens ende, må få del i Guds herlige rike.
 
 

 

      On the last Sunday of the church year, we celebrate the feast of Christ the King. Throughout the Gospels, Jesus tells us about God’s kingdom.  To say that God is king means that he is the Sovereign Ruler.  We must honor him.  We are his servants (see Psalm 95,1-7).  We must live according to his law.  To say that God is king is also to say that he is the one who looks out for us (see Ezek 34,11-16).  It is the king’s responsibility to take care of his people.  It is his wish that all goes well for us and that we have life in all its fullness (John 10,10).
     Many parables in the gospels tell us about God’s kingdom and what we must do to live in his kingdom (see Matthew 13,18-23; 13,44-50; 25,31-46).   Benedict, in his Rule for monks—our rule of life, reminds us that we are called to live in God’s kingdom. Benedict says that our life is a journey to God’s kingdom.   “If we will live in God’s kingdom, we must run there by our good deeds, or we will never arrive there” (Prologue 22).
     Benedict’s Rule, based on the gospels, guides us on our journey to God’s kingdom.  The way is unique for each one.  For us at Tautra Mariakloster, the monastic way is a great help on our journey to God.  It is the way of life that God in his goodness has shown us (Prologue 20).  We hope, we pray, that one day, at the end of our journey, we may share fully in God’s glorious kingdom.