Blogg

 

ADVENTSTIDEN -- THE SEASON OF ADVENT

Posted on

adventwreath12

"Kom, Herre Jesus". Det er bønnen for advent. Det er bønnen som avslutter Bibelen (Åp 22,20). Det er Kirkens bønn. Det er bønnen vi synger i hver messe etter konsekrasjonen av brød og vin:  "Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer". Det er ment å være bønnen i våre liv.

Bønnen er ikke en bønn om Herrens første komme, for det har allerede skjedd. Ja, så stort er mysteriet om at ordet har blitt kjød og én av oss, at vi knapt kan fatte det. Det er godt å grunne på denne virkeligheten med bønn og takknemlig­het nå i adventstiden.

Og denne bønnen fra skriften, denne Kirkens bønn, er i realiteten en bønn om Herrens andre komme, ved tidenes ende. De første kristne så denne realiteten for seg. Gjør vi det samme? Om vi bare kunne ha den samme forventning og lengsel etter den som gjennomtrenger Paulus' brev (1 Kor 10,11). Om vi bare med glede kunne vente på Herrens gjenkomst, i stedet for å frykte den, eller enda verre, ikke tenke på den i det hele tatt.

Gaven som advent gir oss, er at den tilbyr oss tid og hjelp til å fokusere tanker og hjertet på ny og på den måten, er messelesningene til stor hjelp.  Vi kan tenke på den som en slags linse som hjelper oss å fokusere på de gangene Herren kommer; hans første komme i Betlehem som en av oss, at han kommer til oss her og nå, og det mest storslagne av alle, hans gjenkomst ved tidenes ende.

Ta imot advents gave i år. Gå Herren i møte der han kommer: i Guds ord, i eukaristien, i bønnen, i våre hjerter og i hverandre. Gå ham i møte.

 

Messelesninger finnes på www.katolsk.no.   Se "Liturgisk kalender."
 
Til Advent
Lysetstråleromslag
Kjøp fra www.stolavsforlag.no ellers på Tautra Mariakloster
     

”Come, Lord Jesus.”  It is the prayer of Advent.  It is the prayer with which the Bible ends (Rev 22,20).  It is the prayer of the Church.  It is the prayer that we sing at every Mass after the consecration of the bread and wine: "We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again."  It is meant to be the prayer of our lives. 

It is a prayer not for the first coming of the Lord, for that has already happened.  Indeed, so marvellous is the mystery of the Word become flesh, become one of us, that we can hardly comprehend it.  It is well indeed to prayerfully and gratefully contemplate this reality in the season of Advent.

However, this prayer of the Scriptures, this prayer of the Church is actually for the Lord’s second coming at the end of time.  The early Christians lived with longing for this reality.  Do we?  If only we could have the same kind of anticipation and longing for it that permeates the letters of Paul (1 Cor 10,11).  If only we could joyfully await the Lord’s coming at the end of time rather than fear it, or worse yet, not think about it at all.
 
Advent’s gift is that it offers us the time and the help to refocus our minds and hearts, and in so doing, the readings for Mass are a major help. We might think of them as a sort of lens that will help us focus on all the comings of the Lord: his first in Bethlehem as one like us, his comings to us in the present, and the most glorious of all, his coming at the end of time.
 
This year, receive Advent’s gifts.  Go forth to meet the Lord as he comes: in Scripture, in Eucharist, in prayer, in our hearts, and in one another.  Go forth to meet him.
 
The readings for Mass can be found at www.usccb.org.